Utbildningsvolym mätt i helårsstudenter

I detta avsnitt beskrivs den volymmässiga utvecklingen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, mätt i antalet helårsstudenter. Till skillnad från föregående avsnitt är det inte studentpopulationen – det vill säga individerna som här är i fokus, utan utbildningens omfattning och inriktning. Med helårsstudenter menas registrerade studenter som har räknats om till helårsekvivalenter genom att dividera summan av studenternas kursregistreringspoäng med 60 (60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier). Eftersom inte alla studenter är registrerade på heltid hela läsåret, finns det färre helårsstudenter än registrerade studenter.

Helårsstudenterna ökade för första gången sedan läsåret 2010/11

Läsåret 2017/18 uppgick antalet helårsstudenter till 297 300 jämfört med 293 800 läsåret 2016/17 (se figur 12). Det är en ökning med cirka 3 500 helårsstudenter, vilket motsvarar en ökning på drygt 1 procent. Av helårsstudenterna 2017/18 var 59 procent kvinnor och 41 procent män. Den sjunkande trenden sedan 2010/11 är därmed bruten. Det är främst två saker som påverkar utbildningsvolymen: dels studenternas efterfrågan, dels anslagens storlek. Sett i ett längre perspektiv har antalet helårsstudenter ökat kraftigt. I början av 1990-talet fanns det ungefär 150 000 helårsstudenter. I början av 2000-talet hade antalet mer än fördubblats och uppgick till 300 000 och 2017/18 fanns det alltså 297 300 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå.

Figur 12.

Antalet helårsstudenter läsåren 2007/08–2017/18.

Programmen fortsätter att öka i volym

Läsåret 2017/18 hade yrkesexamensprogrammen 137 800 helårsstudenter, det vill säga 46 procent av utbildningsvolymen (se figur 13). Generella program utgjorde 30 procent och konstnärliga program 1 procent av den totala utbildningsvolymen. Resterande 22 procent utgjordes av fristående kurser. Fristående kurser har fortsatt sin nedåtgående trend som andel av högre utbildning, men bryter den negativa utvecklingen i absoluta tal. Läsåret 2007/08 utgjorde dessa 32 procent av utbildningsvolymen, och läsåret 2017/18 var motsvarande andel 22 procent. Generella program har i stället ökat andelsmässigt från 24 till 30 procent. En delförklaring till denna förändring i utbildningssammansättningen är troligen att många fristående kurser tydligare har införlivats i strukturen för generella program och därmed inte längre läses som fristående kurser. Jämfört med föregående läsår ökade yrkesexamensprogram med 2 000 helårsstudenter läsåret 2017/18, och generella program ökade med 1 400 helårsstudenter. De övriga förändringarna var små. Sedan toppen 2009/10 har fristående kurser minskat från 101 100 till 66 400 helårsstudenter.

Figur 13.

Antal helårsstudenter på yrkesexamensprogram, generella program, konstnärliga program och fristående kurser läsåren 2007/08–2017/18.

Det största ämnesområdet är juridik och samhällsvetenskap

Juridik och samhällsvetenskap är det i särklass största ämnesområdet. Läsåret 2017/18 fanns det 124 700 helårsstudenter inom juridik och samhällsvetenskap, vilket motsvarar 42 procent av utbildningsvolymen (se figur 14). Teknik utgjorde cirka 15 procent, humaniora och teologi 14 procent samt naturvetenskap 10 procent. Resterande ämnesområden utgjorde tillsammans mindre än 20 procent av den totala utbildningsvolymen. Fördelningen av helårsstudenter mellan de olika ämnesområdena såg ungefär likadan ut som föregående läsår. Jämfört med föregående läsår ökade antalet helårsstudenter inom juridik och samhällsvetenskap med 1 700, vilket därmed var den största ökningen. Teknik ökade med 600 helårsstudenter, vilket därmed var den nästa största ökningen. De övriga förändringarna var mindre än 500 helårsstudenter. I ett längre perspektiv har fördelningen mellan de olika ämnesområdena varit relativt stabil. Men läsåret 2014/15 blev teknik större än humaniora och teologi, och läsåret 2017/18 var teknik fortsatt det näst största ämnesområdet. För statistik över antalet helårsstudenter uppdelat på lärosäte, se tabell 11 i slutet av detta kapitel.

Figur 14.

Antal helårsstudenter inom de sju största ämnesområdena läsåren 2007/08 - 2017/18.

Sida 5 av 10
Tillbaka Nästa