Sökande och antagna

För att antas till högskolestudier måste den som ansöker uppfylla behörighetsvillkoren för den sökta utbildningen, det vill säga kursen eller programmet. Men det är många fler än bara de som är behöriga som söker till högskolan. En och samma person kan vara behörig till en utbildning, men inte till en annan.

Den absoluta merparten av sökandeprocessen till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå sker via ett centralt antagningssystem som administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) på lärosätenas uppdrag. Huvuddelen av antagningen sker till höstterminen, så det är där fokus ligger för detta avsnitt, men viss antagning sker även till vårterminen.

Huvudsyftet med detta avsnitt är att belysa intresset för högskolestudier i den svenska befolkningen. Högskolan rekryterar dock även internationellt, och det finns särskilda antagningsomgångar som riktas mot internationella sökande. Dessa antagningsomgångar ingår inte i den statistik som redovisas här.

Antalet sökande till högskolan fortsatte att minska

Ett sätt att fånga upp intresset för att studera på högskolan är att undersöka hur många personer utan tidigare högskolestudier som har sökt en högskoleutbildning. Antalet sökande utan tidigare högskolestudier var 122 400 höstterminen 2018 (se figur 1). Detta var en minskning från höstterminen 2017 med 2 600 sökande, vilket motsvarar en minskning med 2 procent. Antalet sökande har minskat för varje hösttermin sedan 2014, då antalet sökande var 135 300.


Figur 1.

Antal sökande och antagna utan tidigare högskolestudier, ht 2008–ht 2018. Antal sökande per antagen avläses på skalan till höger.

Historiskt låg dock intresset för att studera på högskolan 2018 på en fortsatt hög nivå. För drygt tio år sedan, höstterminen 2008, var antalet sökande utan tidigare högskolestudier 94 050. Året därefter, 2009, skedde en kraftig ökning som sammanföll med att antalet 19-åringar i befolkningen var stort samtidigt som arbetsmarknadsläget försämrades. För mer information se Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2018, UF 46 SM 1801, UKÄ och SCB.

Av de sökande utan tidigare högskolestudier höstterminen 2018 var 59 procent kvinnor och 41 procent män. Fördelningen mellan kvinnor och män var därmed densamma som höstterminen 2017 och har varit ganska stabil under de senaste tio åren.

19-åringarna fortfarande den största åldersgruppen bland de sökande

Höstterminen 2018 var 19-åringarna den största åldersgruppen bland de sökande utan tidigare högskolestudier. De utgjorde 22 procent, vilket var samma andel som höstterminen 2017. De senaste tio åren har 19-åringarna genomgående varit den största åldersgruppen bland de sökande utan tidigare högskolestudier. Under höstterminerna 2011–2016 minskade dock andelen 19-åringar, vilket hänger samman med att 19-åringarna utgjorde en minskande andel av befolkningen under dessa år. Denna trend har dock brutits under 2017 och 2018.

De äldre ålderskategorierna, å sin sida, har under senare år utgjort en ökande andel av de sökande utan tidigare högskolestudier. Höstterminen 2018 var 32 procent av de sökande 25 år eller äldre. Detta kan jämföras med höstterminen 2008, då motsvarande andel var 23 procent.

Antalet 19-åringar i befolkningen förväntas öka under flera år från och med 2021, efter en nedgång åren 2010–2016 (se figur 2). Eftersom 19-åringar är den största åldersgruppen som söker till högskolan kan antalet sökande till högskolan förväntas öka, givet ett oförändrat intresse för högskolestudier. Antalet 25-åringar förväntas däremot minska fram till omkring 2023, för att sedan öka igen.


Figur 2.

Antalet 19- och 25-åringar 2009–2018 och prognos över antalet 19- och 25-åringar 2019–2039. Källa: SCB.

Antalet antagna ökade något

Av de 122 400 personer utan tidigare högskolestudier som sökte till högskolan höstterminen 2018, antogs 55 210 (se figur 1). Detta var en ökning med 2 procent jämfört med höstterminen 2017, då antalet antagna var 54 070. Över tid har antalet antagna minskat svagt under ett flertal år alltsedan höstterminen 2013, en utveckling som nu alltså har brutits.

Andelen kvinnor bland de antagna utan tidigare högskolestudier höstterminen 2018 var 57 procent, medan andelen män var 43 procent. Könsfördelningen bland de antagna var därmed densamma som höstterminen 2017.

Ställer man de båda grupperna sökande och antagna i relation till varandra kan man konstatera att antalet sökande per antagen höstterminen 2018 var 2,2 (se figur 1). Detta gäller sökande och antagna utan tidigare högskolestudier. Antalet sökande per antagen minskade jämfört med höstterminen 2017, då det gick 2,3 sökande på varje antagen, och ytterligare jämfört med höstterminen 2016, då antalet var 2,4.

Sökande till såväl yrkesexamens-program som övriga program fortsatte att minska

I detta avsnitt beskrivs antalet sökande till olika utbildningsprogram och för detta används uppgifter om det totala antalet behöriga förstahandssökande, alltså sökande som är behöriga till sitt i första hand sökta alternativ. Här ingår både sökande som studerat i högskolan tidigare och de som inte gjort det.

Höstterminen 2018 var antalet behöriga förstahandssökande till program 161 600. Bland dessa var det 86 470 som sökte till ett program som leder till en yrkesexamen, medan 75 650 personer sökte till övriga program. I kategorin övriga program är generella program den klart största delen, men bland annat konstnärliga program ingår också. Övriga program på grundnivå hade 61 660 behöriga förstahandssökande, medan programmen på avancerad nivå hade
14 050 sökande.

De generella och konstnärliga programmen på grundnivå kan delas in i sådana som leder till en högskoleexamen och sådana som leder till en kandidatexamen. Programmen som leder till en högskoleexamen hade 2 660 behöriga förstahandssökande höstterminen 2018, medan programmen som leder till en kandidatexamen hade 53 170.

På generella och konstnärliga program på avancerad nivå hade program som leder till en magisterexamen 3 000 behöriga förstahandssökande, medan de generella och konstnärliga programmen som leder till en masterexamen hade 11 050 sökande.

Antalet behöriga förstahandssökande till program minskade höstterminen 2017, och denna nedåtgående trend fortsatte höstterminen 2018. Jämfört med höstterminen 2017 minskade antalet sökande med 2 procent höstterminen 2018. Både antalet sökande till yrkesexamensprogrammen och till övriga program minskade med 2 procent.

Se även tabell 11 i slutet av kapitlet för mer uppgifter över fördelningen av behöriga förstahandssökande och antagna per lärosäte.

Civilingenjörsutbildningen hade fortsatt flest sökande

Det yrkesexamensprogram som hade klart flest antal behöriga förstahandssökande var civilingenjörsutbildningen, med 12 130 sökande (se figur 3). Näst flest sökande hade sjuksköterskeutbildningen, med 6 880. Om de fyra lärarprogrammen, det vill säga de som leder till förskollärar-, grundlärar-, yrkeslärar- och ämneslärarexamen slås samman hade de flest behöriga förstahandssökande höstterminen 2018, 16 030.

Figur 3.

Antal behöriga förstahandssökande och antagna samt söktryck på yrkesexamensprogram med mer än1 000 behöriga förstahandssökande ht 2018, uppdelat på kön. Söktryck avläses på skalan till höger.

Kvinnor och män sökte i stor utsträckning till olika program. Bland kvinnorna var det sjuksköterskeutbildningen som hade flest antal behöriga förstahandssökande, 5 870. Bland männen var det civilingenjörsutbildningen som var mest populär, med 8 570 män bland de sökande.

Många yrkesexamensprogram hade färre behöriga förstahandssökande höstterminen 2018 jämfört med föregående hösttermin (se tabell 1). Dit hör sjuksköterskeutbildningen, som hade 10 procent färre sökande. Även för-
skollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningarna hade färre behöriga förstahandssökande höstterminen 2018 jämfört med höstterminen 2017 (detta beskrivs mer utförligt i avsnittet Lärarutbildningen längre fram i kapitlet). Det fanns dock även yrkesexamensprogram som hade fler behöriga förstahandssökande höstterminen 2018 jämfört med höstterminen 2017. Till de som visade ett ökat antal sökande hörde barnmorskeutbildningen (23 procents ökning), speciallärarutbildningen (10 procent), psykologutbildningen (7 procent) och specialistsjuksköterskeutbildningen (7 procent).

Tabell 1.

Behöriga förstahandssökande till de 20 mest sökta yrkesexamensprogram som gavs både ht 17 och 18 samt vt 18 och 19. Siffrorna är avrundade till tiotal.

Högst söktryck på psykologutbildningen

Som alltid var det stora skillnader mellan utbildningarna när det gäller söktrycket, det vill säga antalet behöriga förstahandssökande per antagen. Högst söktryck höstterminen 2018 bland yrkesexamensutbildningarna med minst 1 000 behöriga förstahandssökande hade psykologprogrammet, med 9,4 behöriga förstahandssökande per antagen. Därefter följde utbildningarna till läkare (5,2) samt jurist och arkitekt (båda 4,8).

Sökande till yrkesexamensprogram vårterminen 2019

Det är också möjligt att söka många program och kurser till vårterminen, även om antagningen i antal studenter räknat är betydligt större på höstterminen. Vissa yrkesexamensprogram har antagning till vårterminen, medan andra antar endast till höstterminen. Totalt hade yrkesexamensprogrammen 31 990 behöriga förstahandssökande vårterminen 2019 (se tabell 1). Det var en minskning med 4 procent jämfört med vårterminen 2018, då antalet sökande var 33 180. Det yrkesexamensprogram som hade det största antalet sökande vårterminen 2019 var sjuksköterskeutbildningen med 5 490, följt av socionomutbildningen med 5 030. Jämfört med vårterminen 2018 minskade antalet behöriga förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningen med 7 procent, medan antalet sökande till socionomutbildningen ökade med 9 procent.

Sida 2 av 10
Tillbaka Nästa