Examina på forskarnivå

Inom utbildning på forskarnivå i Sverige finns det två examina med olika omfattning: doktorsexamen och licentiatexamen. Båda dessa finns som generella och konstnärliga examina.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen och omfattar fyra års heltidsstudier, medan licentiatexamen omfattar två års heltidsstudier. Sedan konstnärlig examen på forskarnivå infördes 2010 har totalt 42 konstnärliga doktorsexamina och 11 konstnärliga licentiatexamina utfärdats. Eftersom de är så pass få, särredovisar vi inte dem i detta avsnitt.

Under 2018 utfärdades totalt cirka 3 300 examina på forskarnivå, varav 2 790 var doktorsexamina och 500 licentiatexamina. I jämförelse med 2017 är det en liten nedgång totalt: 44 färre doktorsexamina men samma antal licentiatexamina (se figur 44).

Figur 44.

Antal doktorsexamina och licentiatexamina, fördelat på kvinnor och män 2008–2018.

Det var nästan lika många kvinnor som män som avlade doktorsexamen 2018, och könsfördelningen har varit relativt jämn under den senaste tioårsperioden. Däremot var andelen kvinnor som avlade licentiatexamen 2018 lägre, 36 procent, och andelen män var 64 procent. Detta kan förklaras av att hälften av alla dessa examina avlades inom teknik, där männen var i majoritet. Könsfördelningen har inte förändrats under den senaste tioårsperioden.

Drygt 3 280 personer examinerades på forskarnivå 2018, vilket är cirka 20 färre än antalet examina. Skillnaden beror på att ett antal doktorander avlade både en licentiatexamen och en doktorsexamen samma år. Under de senaste åren har skillnaden mellan antalet utfärdade examina och antalet examinerade personer varit 20–30 varje år.

Medicin och hälsovetenskap var det ämnesområde där flest doktorsexamina avlades 2018: 970 stycken – drygt en tredjedel av alla doktorsexamina (se tabell 17). Könsfördelningen var relativt jämn, 59 procent kvinnor och 41 procent män. Därefter följer naturvetenskap och teknik med 670 respektive 500 doktorsexamina. Inom dessa områden examinerades en högre andel män än kvinnor. Inom naturvetenskap var det 64 procent män och 36 procent kvinnor och inom teknik var andelen män 68 procent och andelen kvinnor 32 procent. För övriga områden var könsfördelningen jämn.

Tabell 17.

Antal doktorsexamina 2018 per forskningsämnesområde, könsfördelning i procent samt förändring jämfört med 2017.

Jämfört med 2017 minskade antalet doktorsexamina med ett 40-tal. Inom naturvetenskap ökade antalet doktorsexamina med ett 60-tal medan antalet inom teknik minskade i ungefär samma omfattning. Inom övriga ämnesområden var det relativt små förändringar.

Även antalet avlagda licentiatexamina varierade mellan olika ämnesområden (se tabell 18). Över hälften av det totala antalet licentiat-examina utfärdades inom teknik och nästan en tredjedel inom naturvetenskap. Inom övriga ämnesområden avläggs licentiatexamen endast i begränsad omfattning. Liksom för de som avlade en doktorsexamen var andelen män högre inom naturvetenskap och teknik. Av de examinerade inom naturvetenskap var 35 procent kvinnor och 65 procent män, och inom teknik var 25 procent kvinnor och 75 procent män.

I jämförelse med 2017 var antalet licentiatexamina oförändrat.

Tabell 18.

Antal licentiatexamina 2018 per forskningsämnesområde, könsfördelning i procent samt förändring jämfört med 2017.