UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Antalet nybörjare på utbildning på forskarnivå har minskat något mellan 2017 och 2018. Samtidigt ligger andelen utländska nybörjare på forskarnivå kvar på samma höga nivå, drygt 40 procent. Andelen kvinnor har ökat både bland de svenska och de utländska nybörjarna mellan 2017 och 2018.

Efter avslutad examen på grundnivå och avancerad nivå fortsätter en del studenter till en utbildning på forskarnivå. Dessutom kommer många inresande studenter (utländska doktorander) för att genomföra sin forskarutbildning i Sverige.

Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av utbildningen på forskarnivå i ett längre perspektiv. Därefter behandlas övergången från grundnivå och avancerad nivå till utbildning på forskarnivå, och sedan studeras utvecklingen av nybörjarna på forskarnivå samt hela doktorandpopulationen. Ett avsnitt om breddad rekrytering på utbildning på forskarnivå följer därpå. Kapitlet avslutas med en redovisning av antalet examina på forskarnivå och doktorandernas genomströmning.

Under de senaste tjugo åren har antalet nybörjare på forskarnivå (doktorandnybörjare) varierat mellan 3 000 och 4 000, samtidigt som antalet doktorander har pendlat mellan 17 000 och 20 000 (se figur 33). Forskarutbildningens omfattning (antalet nybörjare och doktorander) har därmed inte expanderat i någon större utsträckning, men antalet doktorsexamina har däremot ökat med 45 procent. Ökningen av doktorsexamina skedde i inledningen av perioden och är delvis en effekt av forskarutbildningsreformen 1998, som innebar krav på ordnad finansiering för doktoranderna och ledde till ökad genomströmning.

Figur 33.

Antal doktorandnybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 1998–2018. I diagrammet redovisas antalet doktorander på höger axel, medan nybörjare och examina redovisas på vänster axel.

Antalet doktorandnybörjare minskade något mellan 2017 och 2018, från 3 180 till 3 080, medan antalet doktorander minskade från 17 830 till 16 860. Samtidigt minskade antalet doktorsexamina från 2 840 till 2 790 medan antalet licentiatexamina uppgick till 500, det vill säga samma nivå som året innan.

Övergång till utbildning på forskarnivå

Bland de studenter som tog en examen på grundnivå och avancerad nivå mellan läsåren 2008/09 och 2011/12 har drygt 4 procent fortsatt att studera på en utbildning på forskarnivå under perioden fram till och med läsåret 2016/17.

Övergången till forskarnivå skiljer sig mellan kvinnor och män. Av de examinerade från grundnivå och avancerad nivå var det 3 procent av kvinnorna och 6 procent av männen som började på forskarutbildningen.

Bland examinerade med inriktning naturvetenskap, matematik och data, var övergången till forskarnivå högst, 13 procent. Lägst var den bland examinerade inom de tre inriktningarna pedagogik och lärarutbildning; samhällsvetenskap, juridik, handel, administration; hälso- och sjukvård samt social omsorg. Där varierade övergången mellan 1 och 4 procent. Det var alltså stora variationer i övergången till forskarnivå mellan examensinriktningarna, vilket delvis kan förklaras av karaktären på utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå. Några utbildningar, exempelvis inom inriktningarna pedagogik och lärarutbildning och hälso- och sjukvård samt social omsorg, förbereder på ett tydligt sätt studenten för ett yrkesliv utanför högskolan. Andra utbildningar har en tydligare koppling till en akademisk karriär.

Sida 1 av 7
Nästa