Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag

UKÄ föreslår att granskningar av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning inkluderas i våra befintliga granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Men nya bedömningsgrunder ska tas fram. Förslaget skickades ut på remiss i mitten av april 2018 och UKÄ tar hänsyn till svaren i det fortsatta utvecklingsarbetet.

I juli 2017 fick UKÄ uppdraget av regeringen att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning så att det även omfattar lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

UKÄ:s bedömningar

  • Lärosätenas kvalitetssäkring av forskning granskas redan i tillräcklig omfattning inom utbildningsutvärderingar och prövningar av examenstillstånd. Ett förnyat metodutvecklingsarbete inom dessa granskningar är därför inte aktuellt.
  • Delar av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning kan vara föremål för en tematisk utvärdering. Vilka delar som lämpar sig för en sådan utvärdering bör dock utredas vidare och metoden anpassas till det valda temat.
  • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning bör inkluderas i det nationella kvalitetssäkringssystemet inom UKÄ:s granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Vi anser att granskningen lämpligast sker utifrån befintliga bedömningsområden men med stöd av nya bedömningsgrunder som tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som finns för lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.
  • Granskningen av utbildningens respektive lärosätenas kvalitetssäkring av forskning bör ske utifrån separata vägledningar och självvärderingar och resultaten bör redovisas i separata rapporter. Universiteten och högskolorna ges då relevant återkoppling på det kvalitetssäkringsarbete som bedrivs inom såväl forskning som utbildning. Granskningen bör ske vid samma tillfälle för att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning.
  • Både kvalitativa och kvantitativa underlag bör ingå i granskningen och samtliga
    bedömningsunderlag bör vägas in i bedömningen.
  • Granskningen bör ske med hjälp av en oberoende bedömargrupp. Behov när det gäller gruppens samlade kompetens bör utredas.
  • Granskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning inom de befintliga lärosätesgranskningarna bör implementeras gradvis med pilotgranskningar som del av det fortsatta metodutvecklingsarbetet.

Övriga två regeringsuppdrag

Även två andra uppdrag har redovisats till regeringen:

Förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar kan samordnas

Utveckla indikatorer för att följa upp de forskningspolitiska målen (rapporten finns på Vetenskapsrådets webbplats)