Utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet

Under 2021 påbörjas arbetet med att utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning. Den nuvarande metoden har använts sedan 2017 och innevarande cykel avslutas 2022. Arbetet delas upp i en förstudie som pågår under våren 2021 och som lägger grunden för metodutvecklingsarbetet så att en reviderad metod för kvalitetssäkring finns på plats 2023.

Förstudien ska ge förslag på inriktning och uppläggning av metodutvecklingsarbetet. Inom ramen för förstudien kommer också principer för det fortsatta arbetet tas fram vilka i sin tur, tillsammans med UKÄ:s instruktion och mål, bidrar till ramarna för det fortsatta metodutvecklingsarbetet. Metodutvecklingsarbetet handlar om att utforma ett kvalitetssäkringssystem som är förankrat i högskolesektorn och som bidrar till att utveckla hög kvalitet i utbildning och forskning.

Förstudie ska resultera i förslag till projektplan för metodutvecklingsarbetet och en rapport som sammanfattar arbetet och de slutsatser som det gett.

Metodutvecklingsskeendet

Förstudie till metodutvecklingen

De fyra granskningstyperna kvarstår

De fyra granskningstyperna som idag ingår i kvalitetssäkringssystemet utgår från UKÄ:s instruktion och kommer att vara grunden för systemet även i den nya versionen av kvalitetssäkringssystemet. UKÄ:s mål anger att verksamheten ska skapa resultat som är till nytta för högskolesektorns utveckling. Dessutom ska arbetet vara samordnat och resurseffektivt.

Utvärderingar av innevarande kvalitetssäkringssystemet

Förstudien utgår från två externa utvärderingar av kvalitetssäkringssystemet som redovisades i december 2020. Dels utvärderingen av Faugert & Co, dels rapporten från ENQAs bedömargrupp i samband med UKÄ:s ansökan om medlemskap i ENQA. Utöver dessa rapporter ingår en intern kartläggning av erfarenheter som samlats in under den innevarande granskningscykeln som underlag till förstudien. Slutligen kommer synpunkter och erfarenheter, såväl externa som interna, att samlas in under arbetets gång.

Bidra med synpunkter och erfarenheter

Förutom de externa utvärderingar som vi utgår från i arbetet med förstudien kommer det i olika former och sammanhang att erbjudas möjligheter att diskutera och komma med synpunkter på inriktningen för metodarbetet.

Slutsatser och förslag från arbetet med förstudien

De slutsatser och förslag som arbetet med förstudien har lett fram till är sammanfattade i en rapport. Förslagen kommer att ligga till grund för det fortsatta metodutvecklingsarbetet som startar hösten 2021. Dialog och samverkan är en viktig grund för det arbetet, och vi kommer återkommande informera och involvera de som på olika sätt är berörda.

Läs rapporten som pdf: Förstudie inför utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet Pdf, 577.4 kB.