Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Utbildningsutvärderingar

Utbildningsutvärderingarna ska både kontrollera utbildningarnas resultat och bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna.

Det som granskas är hur en utbildning uppfyller kraven som ställs i lag och förordning och även om en utbildning följer principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

UKÄ granskar och utvärderar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vilka utbildningar UKÄ ska granska under de närmaste sex åren bestäms utifrån följande:

  • Ett urval av de utbildningar som inte omfattades av utvärderingssystemet 2011–2014 prioriteras.
  • För några utbildningar som leder till yrkesexamen finns behov av att få en nationell bild av kvaliteten. Detta gäller främst legitimationsgrundande examina.

  • Om ett lärosätes kvalitetssäkringsarbete inte godkänns i UKÄ:s granskning väljs ett antal utbildningar vid det lärosätet ut för att utvärderas.

  • Om det framkommer information om enstaka utbildningar som gör att det bedöms finnas risk för att kvalitetskraven för utbildningarna inte uppfylls.

När UKÄ beslutat att en utbildningsutvärdering ska göras tillsätts en oberoende bedömargrupp, bestående av sakkunniga, studentrepresentanter och företrädare för arbetslivet. Bedömargruppens underlag är lärosätets självvärdering, studenters slumpmässigt utvalda självständiga arbeten. Andra uppgifter som ingår är exempelvis nationell statistik om lärosätet och utfall av tidigare utbildningsutvärdering. Bedömargruppen intervjuar även företrädare för lärosätet, studenter och doktorander från utbildningen som granskas.

Bedömargruppen skriver ett yttrande och en bedömning till UKÄ. Dessa redovisas för lärosätet. Skälet till det är framförallt att ge lärosätet återkoppling på om det finns utvecklingsmöjligheter och goda exempel som bedömarna identifierat. Vidare ska det i yttrandet tydligt framgå vad som inte bedöms hålla tillräcklig kvalitet vid ett eventuellt ifrågasättande. Bedömargruppens samlade omdöme ges på en tvågradig skala. Med stöd av bedömargruppens yttrande beslutar UKÄ om utbildningen håller hög kvalitet eller om kvaliteten är ifrågasatt.

Om en utbildning har blivit ifrågasatt har lärosätet ett år på sig för att åtgärda bristerna och lämna in en åtgärdsredovisning till UKÄ. Åtgärdsredovisningen granskas av en bedömargrupp som vid behov kan begära in kompletterande underlag och även intervjua företrädare för utbildningen. När bedömargruppen anser sig ha ett fullgott underlag görs en bedömning av åtgärderna som sedan lämnas till UKÄ i form av ett yttrande. Med stöd av bedömargruppens yttrande beslutar UKÄ om utbildningen nu håller hög kvalitet eller om examenstillståndet ska återkallas av UKÄ eller regeringen.

Lärosäten som fått reda på att en utbildning de ger kan komma att få examenstillståndet återkallat kan välja att lägga ned den ifrågasatta utbildningen. I sådana fall ska lärosätet senast sista dagen för inlämning av åtgärdsredovisning inkomma med beslut om nedläggning av den ifrågasatta utbildningen.

I de fall ett statligt lärosäte får sitt examenstillstånd återkallat har antagna studenter och doktorander som hunnit påbörja sin utbildning rätt att fullfölja sin utbildning.

Läs mer

Utvärdering av forskarutbildningar »

Pilotutvärdering av lärarutbildningar »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen