Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Pilotutvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildningar

Under oktober 2016 startar en pilot för att utvärdera kvaliteten på ett urval förskollärar- och grundlärarutbildningar. Pilotutvärderingen syftar till att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av komponenterna i det nya kvalitetssäkringssystemet.

Presentation från upptaktsmöte

Den 3 oktober anordnade UKÄ ett upptaktsmöte för de åtta universitet och högskolor som deltar i pilotutvärderingen. Ta del av PowerPoint-presentationen:

PowerPoint-presentation från upptaktsmötet 3 oktober 2016 »PDF

Syftet med utbildningsutvärderingarna

Utbildningsutvärderingarna kontrollerar faktiska förhållanden och resultat, det vill säga att utbildningen uppfyller kraven i tillämplig lag och förordning.

Granskningarna fokuserar på hur väl uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner på ett systematiskt sätt bidrar till att säkra och utveckla kvaliteten i den granskade utbildningen.

Granskningarna bidrar även till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sitt yttrande ger återkoppling på såväl goda exempel som utvecklingsområden de har identifierat.

Universitet och högskolor som deltar i piloten

Universiteten och högskolorna har fått anmäla intresse för att delta i piloten. Av dessa har UKÄ valt ut åtta lärosäten utifrån bland annat lärosätenas storlek och geografiska spridning.

Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildning

Mälardalens högskola

Förskollärarutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Grundlärarutbildning fritidshem

Umeå universitet

Grundlärarutbildning fritidshem

Karlstads universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Linköpings universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Göteborgs universitet

Grundlärarutbildning åk 4-6

Malmö högskola

Grundlärarutbildning åk 4-6

Vad ska granskas?

Aspektområden och perspektiv:

 • miljö, resurser och område
 • utformning, genomförande och resultat
 • uppföljning, åtgärder och återkoppling
 • studenters perspektiv
 • arbetslivets perspektiv
 • jämställdhetsperspektiv

Hur ska det granskas?

Det är flera olika underlag som granskas:

 • Självvärdering – lärosätet redogör för hur utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna för ovannämnda aspektområden och perspektiv.

 • Självständiga arbeten – ett slumpmässigt urval av studenternas godkända arbeten.

 • Nationell statistik – som visar på studenternas genomströmning på en utbildning.

 • Intervjuer – med företrädare för den granskade utbildningen, inklusive lärare och studenter.

Omdömen på en tvågradig skala

Utbildningarna kommer att få omdömet Hög kvalitet eller Ifrågasatt kvalitet.

Om någon eller några utbildningar blir ifrågasatt i pilotstudien kommer dessa att utvärderas igen i den ordinarie utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar som startar våren 2018. De utbildningar som däremot får omdömet Hög kvalitet kommer inte att ingå i den ordinarie utvärderingen.

Pilotutvärderingen beräknas vara klar vid årsskiftet 2017/2018. Därefter kommer metoden att utvärderas och eventuellt justeras inför att ordinarie utbildningsutvärderingar drar igång.

Vilka ingår i bedömargrupperna?

UKÄ har anlitat en oberoende extern bedömargrupp.

Förskollärarutbildning:

 • Ingegerd Tallberg Broman, professor em. i pedagogik vid Malmö högskola (ordförande)
 • Ann Quennerstedt, professor i pedagogik vid Örebro universitet
 • Per Edberg, förskollärare, Umeå kommun
 • Sofia Olukemi Nordling, studerande på förskollärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Grundlärarutbildning:

 • Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna (ordförande)
 • Anne-Li Lindgren, professor i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet
 • Andreas Lund, professor, vid Institutt for laererutdanning og skoleforskning, Oslo universitet
 • Gunilla Edström, lärare, Huddinge kommun
 • Mandus Pettersson, studerande på grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet

Rådgivande grupp

UKÄ har under hela förarbetet kring piloten haft ett nära samarbete med en rådgivande grupp. Dessa ingår:

 • Anders Olsson, Malmö högskola
 • Annika Lilja, Göteborgs universitet
 • Astrid Pettersson, Stockholms universitet
 • Gun Lundberg, Umeå universitet
 • Helena Loborg, Linköpings universitet
 • Kerstin Ericson, Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Maj Asplund Carlsson, Högskolan väst samt Göteborgs universitet
 • Per-Henrik Holgersson, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Vägledning

UKÄ har tagit fram en vägledning som riktar sig till de lärosäten som kommer att bli utvärderade.

Vägledning för pilotutvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildning »PDF

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen