Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Ett nytt kvalitetssystem tar form

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt system för att säkra kvaliteten på landets högskoleutbildningar. En viktig del av det nya kvalitetssystemet är det interna kvalitetsarbete som bedrivs av lärosätena själva.

Det nya kvalitetssystemet ska utgå från de bedömningar som regeringen gör i skrivelsen Kvalitetssäkring av högre utbildning (2015/16:76).

Maj 2016: Förslag till nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning

Här kan du ta del av UKÄ:s förslag på hur det nya systemet ska se ut. Det har tagits fram i samråd med företrädare för universitet och högskolor, lärare, studenter och arbetsliv. Vi är angelägna om att få in synpunkter på förslaget. Under maj och juni kommer därför förslaget att diskuteras vid ett flertal dialogmöten med bland andra rektorer, kvalitetssamordnare, företrädare för studenter, lärare och arbetsliv.

Det är även möjligt att lämna synpunkter via formuläret nedan. Synpunkterna kommer att beaktas i UKÄ:s fortsatta metodutvecklingsarbete. I september fattas beslut om hur systemet ska se ut.

Förslag till nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning »PDF

Bilagor:

Aspekter och bedömningsgrunder: lärosätesgranskningar »PDF

Aspekter och bedömningsgrunder: utbildningsutvärderingar »PDF

Aspekter och bedömningsgrunder: examenstillståndsprövningar »PDF

Lämna synpunkter på förslaget

UKÄ välkomnar synpunkter på förslaget till ett nytt kvalitetssystem:

Lämna allmänna synpunkter på förslag till nytt kvalitetssystem (skicka in senast den 20 juni 2016) »

Förslaget i korthet

UKÄ:s granskningar består av dessa fyra komponenter:

 • Examenstillståndsprövningar
 • Granskningar av lärosätens kvalitetssäkringsarbete
 • Utbildningsutvärderingar
 • Tematiska utvärderingar

Aspekter och bedömningsgrunder

Kvalitetssystemet baseras på generella kvalitetsaspekter och bedömningsgrunder. Aspekterna är grupperade i fyra aspektområden:

 • Styrning och organisation
 • Miljö, resurser och område
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Aspekterna i UKÄ:s granskningar bedöms utifrån en eller flera bedömningsgrunder. Aspekterna och bedömningsgrunderna spänner över såväl svensk lag och förordning som ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Tre perspektiv ska ingå i alla granskningar:

 • Student- och/eller doktorandperspektiv
 • Arbetslivsperspektiv
 • Jämställdhetsperspektiv

Två- eller tregradig bedömningsskala

UKÄ föreslår att en tvågradig skala ska användas för utbildningens slutliga omdöme. UKÄ fortsätter att utreda frågan om två- eller tregradig skala ska användas för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Lärosätet får se yttrandet i förväg

UKÄ kommer att skicka bedömargruppens yttrande till lärosätet för delning. Det innebär att lärosätet får kommentera eventuella sakfel innan UKÄ fattar det slutgiltiga beslutet.

Ett år på sig att åtgärda brister

Ifrågasatta utbildningar vid en utbildningsutvärdering ska inom ett år analysera och åtgärda bristerna. Examenstillståndet kan annars dras in.
Vid ett negativt omdöme i en granskning av lärosätets eget kvalitetssäkringsarbete sker en uppföljning inom ett år. Om bristerna kvarstår sker ytterligare en uppföljning och lärosätets samtliga utbildningar kan då komma att ingå i någon av kommande utbildningsutvärderingar. Detta kommer att variera beroende på bristernas karaktär och omfattning.

Externa grupper bistår i metodutvecklingsarbetet

För att få med olika perspektiv i metodutvecklingsarbetet redan från start har UKÄ ett antal rådgivande grupper och referensgrupper som på olika sätt bistår eller har bistått i arbetet.

Externa grupper »

DIALOGMÖTEN - KALENDARIUM

19 april

 

Kvalitetssamordnare
– lärosätesgranskningar

21 april

 

Kvalitetssamordnare
– lärosätesgranskningar

30 maj

 

Studentorganisationer
– hela systemet

3 juni

 

Rektorer och kvalitetssamordnare
– hela systemet

8 juni

 

Rektorer och kvalitetssamordnare
– hela systemet

9 juni

 

Rektorer och kvalitetssamordnare
– lärarutbildningar

10 juni

 

Arbetslivsorganisationer
– hela systemet


 

Relaterade sidor


Kontaktperson/
PROJEKTLEDARE

Jeanette Johansen, utredare
Utvärderingsavdelningen
Tfn: 08-563 087 82
E-post: jeanette.johansen(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen