Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Ett nytt kvalitetssystem tar form

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt system för att säkra kvaliteten på landets högskoleutbildningar. En viktig del av det nya kvalitetssystemet är det interna kvalitetsarbete som bedrivs av lärosätena själva.

Det nya kvalitetssystemet ska utgå från de bedömningar som regeringen gör i skrivelsen Kvalitetssäkring av högre utbildning (2015/16:76).

Maj 2016: Förslag till nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning

Här kan du ta del av UKÄ:s förslag på hur det nya systemet ska se ut. Det har tagits fram i samråd med företrädare för universitet och högskolor, lärare, studenter och arbetsliv. Vi är angelägna om att få in synpunkter på förslaget.

Fram till den 20 juni 2016 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Alla synpunkter beaktas just nu av UKÄ i det fortsatta metodutvecklingsarbetet. I oktober fattas beslut om hur systemet ska se ut.

Förslag till nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning »PDF

Bilagor:

Aspekter och bedömningsgrunder: lärosätesgranskningar »PDF

Aspekter och bedömningsgrunder: utbildningsutvärderingar »PDF

Aspekter och bedömningsgrunder: examenstillståndsprövningar »PDF

Dialogmöten våren 2016

Under maj och juni har förslaget till ett nytt nationellt kvalitetssystem diskuterats vid ett flertal dialogmöten med bland andra rektorer, kvalitetssamordnare, företrädare för studenter, lärare och arbetsliv. UKÄ har i stora drag sammanställt synpunkterna från alla dialogmöten.

Synpunkter och dokumentation från vårens dialogmöten »

Läs även en intervju med Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen »

Förslaget i korthet

UKÄ:s granskningar består av fyra komponenter:

 • Examenstillståndsprövningar
 • Granskningar av lärosätens kvalitetssäkringsarbete
 • Utbildningsutvärderingar
 • Tematiska utvärderingar

Aspekter och bedömningsgrunder

Kvalitetssystemet baseras på generella kvalitetsaspekter och bedömningsgrunder. Aspekterna är grupperade i fyra aspektområden:

 • Styrning och organisation
 • Miljö, resurser och område
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Aspekterna i UKÄ:s granskningar bedöms utifrån en eller flera bedömningsgrunder. Aspekterna och bedömningsgrunderna spänner över såväl svensk lag och förordning som ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Tre perspektiv ska ingå i alla granskningar:

 • Student- och/eller doktorandperspektiv
 • Arbetslivsperspektiv
 • Jämställdhetsperspektiv

Två- eller tregradig bedömningsskala

UKÄ föreslår att en tvågradig skala ska användas för utbildningens slutliga omdöme. UKÄ fortsätter att utreda frågan om två- eller tregradig skala ska användas för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Lärosätet får se yttrandet i förväg

UKÄ kommer att skicka bedömargruppens yttrande till lärosätet för delning. Det innebär att lärosätet får kommentera eventuella sakfel innan UKÄ fattar det slutgiltiga beslutet.

Ett år på sig att åtgärda brister

Ifrågasatta utbildningar vid en utbildningsutvärdering ska inom ett år analysera och åtgärda bristerna. Examenstillståndet kan annars dras in.
Vid ett negativt omdöme i en granskning av lärosätets eget kvalitetssäkringsarbete sker en uppföljning inom ett år. Om bristerna kvarstår sker ytterligare en uppföljning och lärosätets samtliga utbildningar kan då komma att ingå i någon av kommande utbildningsutvärderingar. Detta kommer att variera beroende på bristernas karaktär och omfattning.

Externa grupper bistår i metodutvecklingsarbetet

För att få med olika perspektiv i metodutvecklingsarbetet redan från start har UKÄ ett antal rådgivande grupper och referensgrupper som på olika sätt bistår eller har bistått i arbetet.

Externa grupper »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen