Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar i att kvalitetsgranska utbildning. Därför är lärosätenas egna, interna arbete med att säkra kvaliteten självklart viktigt och något som UKÄ granskar. Alla lärosäten ska få sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022.

Syftet med att granska lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är att säkerställa att utbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen, högskoleförordningen, examensbeskrivningarna och de principer som finns för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Granskningen går till så att en av UKÄ tillsatt oberoende bedömargrupp, bestående av sakkunniga, studentrepresentanter och företrädare för arbetslivet, tar del av underlag som består av en självvärdering från lärosätet, en studentinlaga, intervjuer, platsbesök och fördjupningsområden. UKÄ tar även fram andra typer av bedömningsunderlag som exempelvis nationell statistik eller uppgifter om tidigare utbildningsutvärderingar, tillsyn eller examenstillståndsprövningar. Bedömargruppen tar del av underlagen, genomför intervjuer och platsbesök, skriver ett yttrande och en rekommendation till UKÄ. UKÄ tar sedan beslut och ger ett samlat omdöme som innebär att lärosätets kvalitetssäkringsarbete antingen blir godkänt eller inte godkänt.

Lärosäten som inte blir godkända har ett år på sig att återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits. UKÄ tillsätter en bedömargrupp som granskar åtgärdsredovisningen och genomför webbintervjuer eller platsbesök vid behov. Om den uppföljande granskningen leder till ett positivt omdöme godkänns lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Om lärosätets kvalitetsarbete fortfarande inte kan godkännas i den uppföljande granskningen innebär detta att ytterligare en uppföljande granskning bör göras efter en tid som UKÄ och lärosätet i varje enskilt fall kommer överens om, samt att ett ökat antal av lärosätets utbildningar kan bli föremål för utvärderingar.

Även i de fall då kvalitetssäkringsarbetet godkänns kommer uppföljningar göras för att säkra kvaliteten i ett längre tidsperspektiv.

Pilotutvärdering startar i december 2016

I december 2016 startar en pilotutvärdering av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete vid fyra lärosäten.

Läs mer om piloten »

Vägledning för piloten »PDF

Dialogmöte 11 november 2016

Den 11 november 2016 anordnade UKÄ ett dialogmöte för rektorer och kvalitetssamordnare. På mötet diskuterades framför allt förslaget på en vägledning för granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Här kan du ta del av PowerPoint-presentationen:

Presentation från dialogmötet den 11 november »PDF

 

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen