Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Kvaliteten på högskoleutbildningar

Högskoleutbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet. Det är viktigt för både studenter, arbetsgivare och samhälle.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppgift är att utvärdera all högre utbildning. För varje examen som ges vid universitet och högskolor har regeringen tagit fram nationellt gällande examensbeskrivningar. Oavsett hur vägen till examen har sett ut, så ska kvaliteten i utbildningen alltid vara så hög att målen i examensbeskrivningarna nås.

Examenstillstånd

För att starta en högskoleutbildning krävs examenstillstånd. Universitetskanslersämbetet ger examenstillstånd till statliga högskolor men kan även dra tillbaka dem om det finns brister i utbildningen.

Utvärdering av enstaka kurser

Universitetskanslersämbetet utvärderar – förutom de utbildningar som nämns i nästa stycke – även så kallade enstaka kurser (tidigare "uddakurser"). Uppdraget från regeringen består i att varje år granska kvaliteten på ett urval av kurserna för att bedöma om de är högskolemässiga.

Gemensamt för denna typ av fristående enstaka kurser är att de inte omfattas av kursfordringarna för någon examen. Kurser av det här slaget ingår inte i ett utbildningsprogram och de fångas därför inte upp i UKÄ:s ordinarie kvalitetsutvärderingssystem (se nedan).

Till UKÄ:s rapport från december 2014 då 28 kurser granskades »
Till UKÄ:s rapport från 2013 (reviderad 2014) då 27 kurser granskades »
Till Högskoleverkets rapport från 2012 då 56 kurser granskades »PDF
Till Högskoleverkets rapport från 2011 då 22 kurser granskades »PDF

Utvärdering av utbildningar

Universitetskanslersämbetet utvärderar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Hösten 2014 pågick en utredning om hur ett nytt system för kvalitetssäkring på grundnivå och avancerad nivå skulle kunna se ut. Det var universitetskansler Harriet Wallberg i egenskap av utredare som stod bakom förslaget som sedan lämnades till Utbildningsdepartementet. I början av 2016 fattade riksdagen beslut om ett nytt kvalitetssystem och gav UKÄ i uppdrag att

Det nyligen avslutade systemet (2011-2014) för kvalitetsgranskning redovisar sina resultat på webbplatsen Resultatsök.

Se utvärderade utbildningar i Resultatsök »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Så fungerade utvärderingsprocessen i det förra systemet »

Utvärdering av forskarutbildning

En pilotomgång av utvärderingar av utbildningar på forskarnivå påbörjades under 2015. Modellen som används i pilotomgången ligger helt i linje med och ska integreras i det nya kvalitetssystem som riksdagen fattade beslut om i början av 2016.

Viktiga utgångspunkter för metodutvecklingsarbetet har varit att utvärderingarna ska säkerställa att all högre utbildning ska hålla hög kvalitet och bidra till utveckling av den högre utbildningen..

Det är ett peer-review-system som vilar på tre ben:

  • doktorandernas måluppfyllelse,
  • forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet,
  • lärosätenas kvalitetsarbete.

Utbildningarna bedöms på en tvågradig skala och lärosätena kommer att ha möjlighet att kommentera bedömargruppernas yttranden innan beslut.

Läs mer om pilotprojektet och ta del av remissen »

Mål och utveckling av utvärderingsverksamheten

I rapporten Mål och strategier för Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet 2014-2017 kan du läsa om våra målsättningar med utvärderingsverksamheteten och de utvecklingsmöjligheter vi har identifierat.

Ladda ned rapporten Mål och strategier för Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet 2014-2017 »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen