Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Historik om tidigare utvärderingssystem

Att granska kvaliteten på den högre utbildningen i Sverige är något som har gjorts i olika former ända sedan 1960-talet. Högskoleverket, som ansvarat för uppgiften sedan 1995, lades ned den 31 december 2012 Utvärderingsuppdraget flyttades då över till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Kvalitetssäkring 2011–2014

I juli 2010 fick Högskoleverket ett uppdrag av regeringen att utveckla och ta fram ett system för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och på avancerad nivå. Utvärderingarna påbörjades vid årsskiftet 2010/2011.

En viktig utgångspunkt i regeringens uppdrag var att utvärderingarna skulle fokusera på resultat. Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller kraven som anges i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Lärosätena skulle själva ansvara för att analysera förutsättningar och processer som ligger till grund för en utbildnings resultat, inte UKÄ.

Utvärderingarna i detta senaste system genomfördes under en fyraårsperiod (istället för som tidigare i sexårscykler) och resulterade i ett omdöme på en tregradig skala. Utvärderingarna utgjorde även underlag för en mindre del av regeringens resurstilldelning till universitet och högskolor.

Läs mer
Regeringens proposition (mars 2010) Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen » länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdraget från regeringen (juli 2010) till Högskoleverket »PDF

Analyser av reslutaten »

 

Kvalitetssäkring 2001–2010

Här beskriver vi kort delarna i det kvalitetssäkringssystem som Högskoleverket använde fram till årsskiftet 2010/2011.

Högskoleverket utvärderade utbildningar, både kurser och program, för att se till att de höll en god kvalitet och att studenterna fick likvärdiga utbildningar i hela landet. Resultaten från varje utvärdering sammanställdes i en rapport.

Högskoleverket bedömde kvalitetsarbetet på högskolorna och universiteten enligt sju aspekter som rekommenderades av ENQA länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Högskoleverket prövade ansökningar om examenstillstånd.

Högskoleverket gjorde tematiska studier där man analyserade utvalda aspekter av högskoleverksamheten.

Högskoleverket ville inspirera högskolan att ständigt sträva efter att bli ännu bättre, till exempel genom att verket delade ut Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö.

Högskoleverket genomförde kvalitetsundersökningar bland studenter och lärare – Studentspegeln, Doktorandspegeln, Internationella studentspegeln och Lärarundersökningen.

Läs mer i Högskoleverkets rapporter

Via rapportlänkarna nedan kan du ta del av historik, dokumentation och beskrivningar av tidigare utvärderingssystem.

Rapporten "Högskoleverkets utvärderingar – från bedömning av kvalitetsarbete till bedömning av kvalitet" beskriver hur det svenska utvärderingssystemet förändrats genom åren.
Högskoleverkets utvärderingar - från bedömning av kvalitetsarbete till bedömning av kvalitet »PDF

I rapporten "Nationella ämnes- och programutvärderingar" beskrivs uppbyggnaden av det utvärderingssystem som användes åren 2001–2007.
Nationella ämnes- och programutvärderingar »PDF

Det system som tog vid 2007 beskrivs i rapporten "Nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007—2012" (och gällde trots sin titel fram till och med 2010).
Nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007—2012 »PDF

Hur har det gått? En slutrapport om Högskoleverkets kvalitetsgranskningar åren 2001-2006 »PDF

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen