Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Rapporten Rättssäker examination

Vilka regler gäller vid examination?

I Högskoleverkets rapport Rättssäker examination från 2008 kan du läsa mer om de regler som gäller för olika former av examination och vilka ställningstaganden Högskoleverket har gjort i olika frågor.

Rapporten Rättssäker examination - andra omarbetade upplagan (2008:36 R) »PDF

2008 publicerade dåvarande Högskoleverket den andra omarbetade upplagan av rapporten Rättssäker examination i syfte att hjälpa lärosätena att ytterligare förbättra rättssäkerheten för studenterna vid examinationen

Den första versionen av rapporten publicerades 1998. Då var utgångspunkten förhållandena vid traditionella salsskrivningar. Rapporten användes som underlag när nästan samtliga statliga universitet och högskolor tog fram eller omarbetade sina riktlinjer vid examination, vilket också var avsikten. Sedan dess har det hänt mycket på området och i den här uppdaterade upplagan vidgades frågeställningarna till att även avse andra examinationsformer.

Till de nya examinationsformer som behandlas hör muntlig examination, praktik, hemtentamen, grupptentamen, uppsats, samt muntlig, löpande och datorbaserad examination.

Med rapporten vill UKÄ framhålla behovet av att lärosätena formulerar tydliga regler för examinationen i kursplanerna, för att skapa den förutsebarhet som är grundläggande för studenternas rättssäkerhet.

Rapporten tar även upp regler i högskoleförordningen och förvaltningslagen, betygsgrader och betygskriterier, begränsning av antalet prov och praktiktillfällen, hur en examinator utses, val av tentamensdag och examination på annan ort. Dessutom behandlas frågor om jäv, fusk, rättningstider, studenternas rätt till insyn i betygsärendet samt olika åtgärder efter att betyget meddelats.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen