Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Årsrapport 2013 för universitet och högskolor

Årsrapporten ger en samlad bild av den svenska högskolesektorn. Den tar upp vad som har hänt det senaste året, men även långsiktiga tendenser. I årsrapporten finns också internationella jämförelser.

I årsrapporten sammanställer vi material från en rad källor. Framförallt utgår vi från uppgifter i högskoleregistret om studenter och personal som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in på uppdrag av oss samt ekonomiska uppgifter som vi själva samlar in från högskolorna. Årsrapporten publiceras även i kortversion översatt till engelska.

Korrigerade uppgifter om utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De uppgifter i årsrapporten som avser nybörjare, registrerade studenter och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå är något överskattade läsåren 2006/07—2011/12. Det beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats. Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå.  Tabell 1, sidan 124, med antal helårsstudenter och registrerade per lärosäte har korrigerats. SCB har sammanställt en rapport som närmare beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen.

SCB:s rapport »PDF

Årsrapport för 2013

Årsrapporten i kapitel

Sammanfattning

Här sammanfattas de viktigaste resultaten som kommit fram i rapporten.

Ladda ner kapitlet Sammanfattning »PDF

Introduktion till den svenska högskolan

Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står högskolesektorn för knappt två procent av bruttonationalprodukten, BNP. Högskolans verksamhet omfattar högskoleutbildning liksom merparten av den offentligt finansierade forskningen. I utbildningen och forskningen ingår också att informera och samverka med det omgivande samhället, samt verka för att forskningsresultat kommer till användning.

Ladda ner kapitlet Introduktion till den svenska högskolan »PDF

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antalet nybörjare och studenter i högskolan minskade kraftigt läsåret 2011/12, men i ett längre perspektiv är både nybörjar- och studentantalen fortfarande höga. Även de examinerade var fortsatt många läsåret 2011/12. Under många år har antalet distansstudenter ökat och samtidigt har studenternas prestationsgrad sjunkit stadigt. Läsåret 2011/12 minskade dock antalet distansstudenter för första gången någonsin. Det är några av de utvecklingstendenser som framkommer i detta avsnitt.
 
Se utvalda diagram »
Ladda ner kapitlet Utbildning på grundnivå och avancerad nivå »PDF

Utbildning på forskarnivå

Under flera år har antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå ökat och uppgick 2012 till drygt 3 700. Antalet utländska nybörjare har ökat mer än de svenska och utgjorde 39 procent av nybörjarna. I och med de senaste årens ökning av nybörjarantalet närmar det sig nu toppnoteringarna från 2002–2003. Doktorandernas sociala villkor har förbättrats. Även nybörjarna får en doktorandanställning i allt högre utsträckning och utbildningsbidragen minskar i omfattning.
 
Se utvalda diagram »
Ladda ner kapitlet Utbildning på forskarnivå »PDF

Internationell mobilitet

Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret 2011/12 med nästan 30 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst freemover-studenter från Asien som har minskat. Antalet utresande studenter från Sverige ökade något läsåret 2011/12 men de är färre än de inresande studenterna.

Se utvalda diagram »
Ladda ner kapitlet Internationell mobilitet »PDF

Arbetsmarknad

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar att en högre utbildning också ökar möjligheterna att nå en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det finns dock stora skillnader mellan olika examensgrupper när det gäller övergången till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Se utvalda diagram »
Ladda ner kapitlet Arbetsmarknad »PDF

Personal

Högskolans personal som har forskande eller undervisande uppgifter var antalsmässigt i stort sett oförändrat mellan 2011 och 2012. Men utvecklingen var olika för olika anställningskategorier. Två av de mest meriterade anställningskategorierna, professorer och lektorer, ökade i antal, medan antalet minskade bland adjunkter och annan forskande och undervisande personal som saknar doktorsexamen. Högskolans personal blir därmed alltmer välutbildad.
 
Se utvalda diagram »
Ladda ner kapitlet Personal »PDF

Ekonomi och forskningsfinansiering

Högskolan är sedan flera år inne i en expansiv fas. Under 2012 fortsatte denna utveckling, då lärosätenas intäkter ökade till 61,2 miljarder kronor. Men intäktsökningen är ojämnt fördelad, de senaste två åren har intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskat, medan forskningsintäkterna har fortsatt att öka. Högskolan har därmed blivit alltmer forskningstung.
 
Se utvalda diagram »
Ladda ner kapitlet Ekonomi och forskningsfinansiering »PDF

Internationellt perspektiv

Hög utbildningsnivå som instrument för konkurrens och tillväxt har stått på agendan i många år – i Sverige och internationellt. Avtrycken i utbildningsstatistiken är tydliga med ökande studentantal såväl i Sverige som i flertalet jämförbara länder. Därmed har också kostnaderna ökat och frågan om hur denna verksamhet ska finansieras har alltmer kommit i fokus.
 
Se utvalda diagram »
Ladda ner kapitlet Internationellt perspektiv »PDF

Nyckeltal för lärosäten

I detta kapitel redovisas uppgifter som beskriver lärosätenas storlek och verksamhet med ett antal kvantitativa mått, inklusive resultatmått som examina och kostnader. Nyckeltal för lärosäten finns redovisade för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, personal och ekonomi.
 
Ladda ner kapitlet Nyckeltal för lärosäten »PDF

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå (enligt 2007 års examensordning), bilagorna till högskoleförordningen (SFS 1993:100), förordning för Sveriges lantbruksuniversitet (SFS 1993:221) och förordning för Försvarshögskolan (SFS 2007:1164).
 
Ladda ner kapitlet Nyckeltal för yrkesexamensprogram »PDF

Tabeller

Här hittar du statistik som bland annat är uppdelad per universitet och högskola.

Ladda ner kapitlet Tabeller »PDF

Intervju med Marie Kahlroth

Intervju med redaktören

Marie Kahlroth, utredare på Universitetskanslersämbetets analysavelning, är redaktör för årsrapporten. Hör henne berätta om högskoleåret 2012 och vilka trender hon ser inom den svenska högskolan.

Intervju med utredaren Marie Kahlroth »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner tidigare årsrapporter

Här kan du hämta 1997–2012 års rapporter och tillhörande tabellbilagor. Årsrapporterna finns även som kortversioner på engelska. Rapporterna är i pdf medan tabellbilagorna finns i både pdf och Excel. Länkarna öppnas i nytt fönster.

2012 (avser verksamhetsåret 2011)

Högskoleverkets årsrapport 2012 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2012 »PDF
Tabellbilaga 2012 »PDF
Tabellbilaga 2012 (Excel) »Excel

2011 (avser verksamhetsåret 2010)

Högskoleverkets årsrapport 2011 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2011 »PDF
Tabellbilaga 2011 »PDF
Tabellbilaga 2011 (Excel) »Excel

2010 (avser verksamhetsåret 2009)

Högskoleverkets årsrapport 2010 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2010 »PDF
Tabellbilaga 2010 »PDF
Tabellbilaga 2010 (Excel) »Excel

2009 (avser verksamhetsåret 2008)

Högskoleverkets årsrapport 2009 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2009 »PDF
Tabellbilaga 2009 »PDF
Tabellbilaga 2009 (Excel) »Excel

2008  (avser verksamhetsåret 2007)

Högskoleverkets årsrapport 2008 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2008 »PDF
Tabellbilaga 2008 »PDF
Tabellbilaga 2008 (Excel) »Excel

2007 (avser verksamhetsåret 2006)

Högskoleverkets årsrapport 2007 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2007 »PDF
Tabellbilaga 2007 »PDF
Tabellbilaga 2007 (Excel) »Excel

2006  (avser verksamhetsåret 2005)

Högskoleverkets årsrapport 2006 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2006 »PDF
Tabellbilaga 2006 »PDF
Tabellbilaga 2006 (Excel) »Excel

2005  (avser verksamhetsåret 2004)

Högskoleverkets årsrapport 2005 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2005 »PDF
Tabellbilaga 2005 »PDF
Tabellbilaga 2005 (Excel) »Excel

2004 (avser verksamhetsåret 2003)

Högskoleverkets årsrapport 2004 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2004 »PDF
Tabellbilaga 2004 »PDF
Tabellbilaga 2004 (Excel) »Excel

2003 (avser verksamhetsåret 2002)

Högskoleverkets årsrapport 2003 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2003 »PDF
Tabellbilaga 2003 »PDF

2002 (avser verksamhetsåret 2001)

Högskoleverkets årsrapport 2002 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2002 »PDF
Tabellbilaga 2002 »PDF

2001 (avser verksamhetsåret 2000)

Högskoleverkets årsrapport 2001 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2001 »PDF
Tabellbilaga 2001 »PDF

1999 (avser verksamhetsåret 1999)

Årsrapport för universitet och högskolor 1999 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 1999 »PDF

1998 (avser verksamhetsåret 1998)

Årsrapport för universitet och högskolor 1998 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 1998 »PDF

1997 (avser verksamhetsåret 1997)

Årsrapport för universitet & högskolor 1997 »PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 1997 »PDF

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen