Universitetskanslersämbetet logotyp

Sökandetryck fr.o.m. HT 2007

Här kan du få uppgifter om sökande (inklusive obehöriga), antagna och sökandetryck på utbildningsprogram. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram, högskola och termin(kalenderhalvår). Du kan välja att se sökandetrycket för ett visst utbildningsprogram vid högskolor och universitet eller samtliga utbildningsprogram vid ett universitet eller en högskola.

 1. Välj kalenderhalvår, välj en specifik högskola, ett urval av eller Alla högskolor och sedan programtyper eller utbildningsprogram du vill ha uppgifter om.
 2. Ange därefter hur du vill att uppgifterna ska presenteras och klicka på "Visa resultat".

Du kan också välja "Resultat i Excel" om du vill spara uppgifterna i ett excelark.

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Se även äldre uppgifter: Sökandetryck t.o.m. VT-2007 »

Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Programtyp: 
Utbildningsprogram: 
Sortera per: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Sökandetryck fr.o.m. HT 2007

Tidseriebrott från och med hösten 2007

Uppgifter om sökande, platser/antagna och sökandetryck som redovisas här i databasen om Sökandetryck påverkas av att ett nytt antagningssystem tagits i bruk hösten 2007 och att en ny utbildningsstruktur trätt i kraft 1 juli 2007. Uppgifter om sökande, platser och sökandetryck till och med våren 2007 är därför inte jämförbara med motsvarande uppgifter från och med hösten 2007.

Sökandetalen från och med 2007 påverkas framför allt av att ett nytt antagningssystem tagits i bruk. Det nya systemet omfattar fler utbildningar än tidigare. Tidigare administrerades större delen av programantagningen av Verket för högskoleservice (VHS). Detta var grunden för sökandestatistiken avseende utbildningsprogram. Antagningen till resterande lokala program och alla kurser hanterades av lärosätena själva. Från och med hösten 2007 ingår både tidigare VHS-program samt lokala program och kurser i det nya antagningssystemet, som numera Universitets- och högskolerådet (UHR) fortsättningsvis administrerar. Sökandetalen baseras numera således på ett större underlag än tidigare.

Sökandetalen påverkas också något av att en ny utbildningsstruktur trätt i kraft den 1 juli 2007. Den nya utbildningsstrukturen innebär förenklat att den nuvarande utbildningsnivån grundläggande högskoleutbildning delas upp på två nivåer, grundnivå och avancerad nivå. Sökandetalen påverkas något av detta genom att vissa längre utbildningar, som tidigare utgjorde ett sökalternativ på grundutbildningsnivå, från och med hösten 2007 har delats upp i två delar och således utgör två sökalternativ.

I samband med den nya utbildningsstrukturen har också examensordningen förändrats. Nya examina har inrättats (bland annat masters- och civilekonomexamen) och andra har upphört (social omsorgs-, teologie kandidat-, yrkeshögskole- och yrkesteknisk högskoleexamen). Definitionen av platser är förändrad från och med hösten 2007. Tidigare avsåg begreppet plats det antal sökande som universiteten och högskolorna gett i uppdrag åt Verket för högskoleservice att anta. Från och med hösten 2007 avser begreppet plats det faktiska antalet antagna, efter andra antagningsomgången.

Sammantaget medför dessa förändringar att jämförelser av sökande, platser och sökandetryck före och efter hösten 2007 bör göras med största försiktighet.

Information — sökandetryck fr.o.m. hösten 2007

Om statistiken i databasen Sökandetryck. I den här databasen kan du hitta statistik om sökande (inklusive obehöriga), antagna och sökandetryck på de utbildningsprogram som från och med antagningen till hösten 2007 söks via det nya antagningssystemet (NyA), som administreras av Universitets- och högskolerådet. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram, högskola och termin. Du kan välja att se statistiken totalt för samtliga utbildningsprogram vid ett universitet eller en högskola. Ett annat val är att se den för samtliga lärosäten för ett visst utbildningsprogram.

Sammanställningarna bygger på rapportering från Universitets- och högskolerådet som sammanställs av Statistiska centralbyrån. En sammanställning av universitet och högskolor i Sverige hittar du på NU-databasens webbplats.

Begreppet sökandetryck. Sökandetryck är antalet förstahandssökande per plats på utbildningsprogram vid universitet och högskolor. Sökandetrycket ger en indikation på hur stor efterfrågan är på en utbildning vid ett universitet eller en högskola.

Begreppet sökande. Med sökande menar vi personer som i den första sökomgången sökt ett utbildningsprogram genom NyA. Sökande behöver inte vara behörig i den första sökomgången.

Begreppet antagna. Med begreppet antagna avses antalet antagna efter andra antagningsomgången.

Begreppet utbildningsprogram. Ett utbildningsprogram är en sammanställning av olika kurser som leder fram till en examen. Examen kan antingen vara med viss yrkesinriktning (yrkesexamensprogram) eller också en generell examen (högskole-, kandidat-, magister- eller masterexamen). De flesta utbildningsprogram har både obligatoriska och valbara kurser. Omfattningen på ett utbildningsprogram kan variera från 60 till 330 högskolepoäng. En och en halv kurspoäng motsvarar ungefär en veckas heltidsstudier. Mer information om yrkesexamensprogrammens omfattning och mål och vad som krävs för en generell examen hittar du i examensordningen som finns på Högskoleverkets webbplats. Utbildningsprogram som leder till generell examen kan ha likartade namn men olika innehåll och varierande antal sökande. Vi har valt att enbart särredovisa Basårsprogram. Övriga utbildningsprogram som leder till en generell examen, har vi slagit samman till en grupp.

Lista över yrkesexamensprogram

 • Agronomexamen 
 • Apotekarexamen 
 • Arbetsterapeutexamen 
 • Arkitektexamen 
 • Audionomexamen 
 • Barnmorskeexamen 
 • Biomedicinskanalytikerexamen 
 • Brandingenjörsexamen 
 • Civilingenjörsexamen 
 • Dietistexamen 
 • Djursjukvårdarexamen 
 • Folkhögskollärarexamen 
 • Fysioterapeutexamen (fr.o.m. 2014, tidigagare Sjukgymnastexamen)
 • Förskollärarexamen (fr.o.m. 1/7 2011)
 • Grundlärarexamen (fr.o.m. 1/7 2011)
 • Hippologexamen 
 • Hortonomexamen 
 • Högskoleingenjörsexamen 
 • Juristexamen 
 • Jägmästarexamen 
 • Konstnärlig högskoleexamen 
 • Konstnärlig kandidatexamen 
 • Konstnärlig magisterexamen 
 • Konstnärlig mastersexamen 
 • Landskapsarkitektexamen 
 • Landskapsingenjörexamen 
 • Lantmätarexamen 
 • Logopedexamen 
 • Läkarexamen 
 • Lärarexamen 
 • Optikerexamen 
 • Ortopedingenjörsexamen 
 • Psykologexamen 
 • Psykoterapeutexamen 
 • Receptarieexamen 
 • Röntgensjuksköterskeexamen 
 • Sjukgymnastexamen  (benämns fr.o.m. 2014 som Fysioterapeutexamen)
 • Sjukhusfysikerexamen 
 • Sjuksköterskeexamen 
 • Sjöingenjörsexamen 
 • Sjökaptensexamen 
 • Skogmästarexamen 
 • Skogsteknikerexamen 
 • Socionomexamen 
 • Specialistsjuksköterskeexamen 
 • Specialpedagogexamen 
 • Studie- och yrkesvägledarexamen 
 • Tandhygienistexamen 
 • Tandläkarexamen 
 • Tandteknikerexamen 
 • Trädgårdsingenjörsexamen 
 • Veterinärexamen 
 • Yrkeslärarexamen (fr.o.m. 1/7 2011)
 • Ämneslärarexamen (fr.o.m. 1/7 2011)

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen