Personal

Här finns information om personal i högskolan.

I diagram och tabeller nedan visas personal, helårspersoner (antalet forskande och undervisande personal) på högskolan de senaste fem åren. Antingen kan du se totalsiffran eller uppdelad på kvinnor och män. Du kan också se siffran för varje universitet och högskola.

 
 
 
Forskande och undervisande personal


Förklaring av begrepp

Begrepp

Förklaring

Forskande och undervisande personal

Samlad benämning för anställningskategorierna professor, lektor, meriteringsanställning, adjunkter samt annan forskande och undervisande personal.

Helårspersoner

Antalet anställda personer omräknat till heltidsarbetande under ett år. Helårsperson beräknas utifrån omfattningen av olika personers anställning med hänsyn tagen till omfattningen av deras eventuella tjänstledighet. Till exempel om en person med en anställning på 50 procent har tjänstledigt 50 procent, blir antalet helårspersoner 0,25. Siffrorna vi presenterar här är avrundade till närmaste heltal.