Samverkan kring dimensionering av högskoleutbildningar

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning.

Syftet med regeringsuppdraget är att öka samverkan mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta parter. I uppdraget ingår att samla universitet och högskolor till diskussion om dimensioneringsfrågor. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast 30 april 2018.

Så tar vi oss an uppdraget

Kartläggningen har en bred ansats men vi vill särskilt veta om man kan se olika modeller för samverkan för olika typer av utbildningar.

UKÄ har identifierat fyra områden av betydelse för dimensionering som kan vara föremål för samverkan, oavsett om det gäller generella program, yrkesexamensprogram eller fristående kurser:

  • utbildningarnas volym (antal studenter som antas)
  • behov av att starta eller lägga ner utbildningar
  • utbildningarnas förläggning (på campus eller på distans)
  • utbildningarnas innehåll

UKÄ har också, tillsammans med Socialstyrelsen, ett angränsande uppdrag som handlar om utveckling av samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar parallellt med uppdragen så att de ska komplettera varandra och försöker undvika överlappningar.

Enkätundersökning kompletteras med diskussionsträffar

En enkät har skickats ut till samtliga universitet och högskolor i landet med frågor om hur samverkan går till. Med svaren som utgångspunkt bjuder UKÄ in universitet och högskolor till gruppvisa träffar. Avsikten med träffarna är att diskutera resultaten från enkätundersökningen samt hur lärosätena samverkar med externa parter idag och kan göra det i framtiden. Diskussionsträffarna kommer att genomföras i början av 2018. Det kan även bli aktuellt med intervjuer av personer som representerar externa parter i lärosätenas olika organ.

Vi bjuder också in företrädare för arbetslivet och andra externa parter till diskussion för att ta del av deras synpunkter på hur samverkan med universitet och högskolor fungerar idag och kan utvecklas på sikt. De externa parternas roll och ansvar är viktiga frågor att ta upp i diskussionen.

Projektgrupp

  • Marie Kahlroth, projektledare
  • Aija Sadurskis
  • Per Helldahl
  • Ulrika Thavelin
  • Stina Moritz (kommunikation)

UKÄ har tidigare haft liknande regeringsuppdrag, se bland annat länken under Relaterad läsning nedan.