Samverkan kring dimensionering av högskoleutbildningar

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning.

Syftet med regeringsuppdraget är att öka samverkan mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta parter. I uppdraget ingår att samla universitet och högskolor till diskussion om dimensioneringsfrågor. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast 30 april 2018.

Så tar vi oss an uppdraget

Kartläggningen har en bred ansats men vi vill särskilt veta om man kan se olika modeller för samverkan för olika typer av utbildningar.

UKÄ har identifierat fyra områden av betydelse för dimensionering som kan vara föremål för samverkan, oavsett om det gäller generella program, yrkesexamensprogram eller fristående kurser:

 • utbildningarnas volym (antal studenter som antas)
 • behov av att starta eller lägga ner utbildningar
 • utbildningarnas förläggning (på campus eller på distans)
 • utbildningarnas innehåll

UKÄ har också, tillsammans med Socialstyrelsen, ett angränsande uppdrag som handlar om utveckling av samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar parallellt med uppdragen så att de ska komplettera varandra och försöker undvika överlappningar.

Läs mer om det angränsande uppdraget, Framtidens vårdkompetens

Enkätundersökning kompletteras med diskussionsträffar

Kartläggningen består huvudsakligen av tre olika delar som bygger på varandra.

 1. Basen av kartläggningen utgörs av en enkätundersökning. Enkäten skickades under september och oktober 2017 till samtliga universitet och högskolor i landet med frågor om hur samverkan går till.
 2. Som en del av kartläggningen har UKÄ träffat företrädare för arbetslivet och andra externa parter för att ta del av deras synpunkter på hur samverkan med universitet och högskolor fungerar idag och kan utvecklas på sikt. Även de externa parternas roll och ansvar var frågor som berördes i diskussionen. Den 7 december 2017 genomfördes två dialogmöten som handlade om samverkan om dimensionering av utbildning generellt. Ett möte med särskilt fokus på lärarutbildningarna ägde rum den 8 december. Därutöver har UKÄ inom ramen för det gemensamma uppdraget med Socialstyrelsen genomfört ett antal dialogmöten om frågor som rör kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsområdet (se www.framtidensvardkompetens.se).
 3. Som ett tredje steg i kartläggningen har UKÄ bjudit in universitet och högskolor till gruppvisa diskussioner kring frågor som rör samverkan om dimensionering av utbildning. Diskussionsträffarna genomförs i början av 2018 och baseras till stor del på resultaten från enkätundersökningen och de synpunkter som externa parter framfört till UKÄ.

Projektgrupp

 • Marie Kahlroth, projektledare
 • Aija Sadurskis
 • Per Helldahl
 • Ulrika Thavelin
 • Stina Moritz (kommunikation)

UKÄ har tidigare haft liknande regeringsuppdrag, se bland annat länken under Relaterad läsning nedan.