Framtidens vårdkompetens

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- och sjukvården kan säkras genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. Senast den 31 augusti 2019 ska myndigheterna slutrapportera till regeringen.

Logotyp Framtidens vårdkompetens

Ett regeringsuppdrag om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården

Den 28 juli 2016 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och UKÄ att tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. I uppdraget ingår även att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över kompetensbehovet i hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet.

Prenumerera på nyhetsbrev för Framtidens vårdkompetens

Gå med i vår LinkedIn-grupp

Bakgrund

Universitet och högskolor har stor frihet att styra över utbildningsutbudet och ansvarar i huvudsak själva för vilka utbildningar de väljer att ge. Beslut om utbildningsutbud och dimensionering (antal studieplatser) ska fattas utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Hälso- och sjukvårdens verksamheter är skyldiga att täcka det personalbehov som krävs för att kunna bedriva god vård. För att det ska vara möjligt är universitet och högskolor centrala aktörer för att säkra en god tillgång på välutbildad personal i hela Sverige. Dessutom måste dialogen och samverkan förstärkas mellan alla intressenter av högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvården.

En god kompetensförsörjning förutsätter att det finns goda möjligheter att planera verksamheten, både kortsiktigt och långsiktigt. För det behövs hållbar och övergripande statistik samt prognoser över tillgången på olika yrkesgrupper. Därför ingår det i uppdraget att säkerställa hur statistik, kunskapsunderlag och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården kan utvecklas, oavsett driftsform eller huvudman.

Mål och utfall

Målet är att analysera och ge konkreta förslag på hur olika regionala och nationella samverkansarenor för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården kan utformas och utvecklas för att fungera över en längre tidsperiod samt, som en del i detta, förbättra tillgången till relevant statistik och relevanta prognosmodeller för kompetensbehovet för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Redovisning

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska årligen redovisa utförda åtgärder och aktiviteter till regeringen. Slutrapportering ska ske senast 31 augusti 2019.

Läs hela uppdragsbeskrivningen på regeringens webbplats »

Så tar vi oss an uppdraget

I uppdraget ingår två huvuddelar:

 1. Analyser av och förslag på hur samverkansarenor för kompetensförsörjningsfrågor på nationell och regional nivå kan utvecklas långsiktigt samt
 2. Förbättring av statistik och prognoser över kompetensbehovet.

Myndigheterna ska inledningsvis genomföra en kartläggning av vilken statistik och vilka prognoser som görs i dagsläget både av UKÄ och Socialstyrelsen. Kartläggningen ska även innefatta vilka befintliga regionala och nationella plattformar och nätverk som finns för kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Myndigheterna ska starta en nationell och regional dialog om samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan berörda aktörer med inriktning på hälso- och sjukvård, utbildning och arbetsmarknad.

Pilotstudie på specialistsjuksköterskor

Myndigheterna ska när det gäller statistik- och prognosdelen först ta fram statistik för flödet från antal sökande till etablerade (till exempel antal sökande, antal antagna, antal kvar efter första terminen, antal examinerade, antal etablerade). Dessa delar kommer att testas på någon eller några utvalda yrkesgrupper, i första hand specialistsjuksköterskor. I ett senare skede kommer prognosmodeller för framtida tillgång och behov för olika yrkesgrupper att utvecklas.

Startkonferens 15 juni 2017

En nationell startkonferens äger rum 15 juni 2017. Syftet är i huvudsak att skapa medvetenhet och kunskap om uppdraget, att öka erfarenhets- och kunskapsutbyte och att visa exempel på vad som redan görs regionalt, nationellt och internationellt. Genom konferensen får vi också synpunkter och förslag till det pågående och fortsatta arbetet med uppdraget.

Läs mer och anmäl dig till konferensen

Kalendarium

Vad?

När?

Kartläggning av och kontakt med befintliga nationella och regionala forum för kompetensförsörjning.

HT 2016-VT 2017

Kartläggning av statistik och prognoser som görs i dagsläget.

HT 2016-VT 2017

Statistikpilot: flöde från antal sökande till etablerade, specialistsjuksköterskor

VT 2017

Kommunikationsplan inkl. målgruppsanalys och aktiviteter

VT 2017

Medverkan i Tillväxtverkets uppdrag, riktlinjer för regional kompetensförsörjning

VT 2017

Nationell konferens

15 juni 2017

Utveckla prognoser

2018

Slutrapport 2019

Augusti 2019

Nationell konferens

HT 2019

Projektorganisation

Projektledare

 • Tomas Egeltoft, utredare, UKÄ
 • Therese Falén, utredare, Socialstyrelsen

Styrgrupp

 • Carin Callerholm, tf chef för analysavdelningen, UKÄ
 • Agneta Rolfer, kommunikationschef, UKÄ
 • Martin Sparr, enhetschef för systemanalys, Socialstyrelsen
 • Natalia Borg, chef för avdelningen för utvärdering och analys, Socialstyrelsen

Projektledarna är adjungerade i styrgruppen.

Referensgrupp

Till uppdraget knyts en referensgrupp med personer med stort ansvar och kompetens inom området från de universitet och högskolor som har stor utbildning inom området (rektorer eller motsvarande), från offentliga och privata huvudmän och när det gäller de offentliga från både landsting och kommuner. Syfte med gruppen är att medlemmarna medverkar i planering, genomförande och återkoppling av olika aktiviteter och åtgärder. Gruppen kommer att mötas två gånger per år under hela uppdragstiden och leds av de två myndighetscheferna.

Gruppen består av:

 • Kommundirektör Anders Axelsson, Finspångs kommun
 • Rektor Karin Dahlman-Wright, Karolinska institutet
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson, Landstinget i Dalarna
 • Kommundirektör Mikael Lekfalk, Luleå kommun
 • förvaltningschef Johan Lindström, Eskilstuna kommun
 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen
 • Utredare Jonas Lostelius, Landstinget Västmanland
 • Prorektor Katrine Riklund, Umeå universitet
 • Professor, tidigare rektor, Jens Schollin, Örebro universitet
 • Vd Peter Seger, Sophiahemmet, ordförande för Vårdföretagarna Bransch Sjukvård

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon av oss som arbetar med Framtidens vårdkompetens går det bra att mejla oss.

Tomas Egeltoft, projektledare, UKÄ
E-post: tomas.egeltoft@uka.se

Therese Falén, projektledare, Socialstyrelsen
E-post: therese.falen@socialstyrelsen.se

Stina Moritz, kommunikatör, UKÄ
E-post: stina.moritz@uka.se