Varje år får UKÄ ett regleringsbrev. I detta och genom särskilda beslut får vi olika regeringsuppdrag. Här finns information om några av våra pågående regeringsuppdrag:

 Utvärdering av forskning

UKÄ har i uppdrag att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det nu även omfattar forskning. Hand i hand med det nya regeringsuppdraget om kvalitetssäkring har UKÄ fått två nya regeringsuppdrag:

  • Uppföljning av de forskningspolitiska målen
  • Samordning av uppföljning och utvärdering av verksamheter vid universitet och högskolor

Den 6 april 2018 ska UKÄ redovisa förslag på övergripande ramar och principer för att kvalitetssäkra forskning till regeringskansliet. UKÄ ska också tillsammans med Vetenskapsrådet presentera indikatorer för uppföljning av de forskningspolitiska målen samt lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar vid universitet och högskolor kan samordnas.

Under 2019 planerar UKÄ att genomföra en pilottestning av granskningsuppdraget.

Läs mer om Utvärdering av forskning

Framtidens vårdkompetens

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas.

I uppdraget ligger även att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet. Slutrapportering av uppdraget ska ske senast 31 augusti 2019.

Läs mer om Framtidens vårdkompetens

Uppföljning och utvärdering: Försöksverksamhet med övningsskolor

Sedan 2014 pågår en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor för att höja kvaliteten i lärarutbildningen. När den femåriga försöksperioden är slut ska regeringen överväga om övningsskolor ska bli en permanent verksamhet. UKÄ har i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten. I december 2017 lämnade UKÄ en delrapport. Slutrapporten ska UKÄ lämna 2020.

Läs mer om uppdraget om övningsskolor

Uppföljning: Rekryteringsmål för professorer

Uppföljning och utvärdering av utfallet av rekryteringsmål för professorer perioden 2017-2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020.

Utvärdering av satsning på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

UKÄ ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Utbildningen ges av Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021.