Regeringsuppdrag

Varje år får UKÄ ett regleringsbrev. I detta och genom särskilda beslut får vi olika regeringsuppdrag. Här finns information om några av våra pågående regeringsuppdrag:

Framtidens vårdkompetens

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas.

I uppdraget ligger även att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet. Slutrapportering av uppdraget ska ske senast 31 augusti 2019.

Läs mer om Framtidens vårdkompetens

Hållbar utveckling

UKÄ ska utvärdera universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling utifrån krav i högskolelagen. Uppdraget utförs som en temautvärdering inom ramen för det nya systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning till regeringen ska ske senast den 1 september 2017.

Läs mer om UKÄ:s arbete med utvärderingen av hållbar utveckling

 

Uppföljning: Bedömning av reell kompetens

Utveckling av uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2017.

Kartläggning av distansutbildning

Kartläggning och analys av distansutbildningsverksamheten vid universitet och högskolor. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2017.

Uppföljning: Rekryteringsmål för professorer

Uppföljning och utvärdering av utfallet av rekryteringsmål för professorer perioden 2017-2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020.