Varje år får UKÄ ett regleringsbrev. I detta och genom särskilda beslut får vi olika regeringsuppdrag. Här finns information om några av våra pågående regeringsuppdrag:

Framtidens vårdkompetens

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas.

I uppdraget ligger även att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet. Slutrapportering av uppdraget ska ske senast 31 augusti 2019.

Läs mer om Framtidens vårdkompetens

Uppföljning och utvärdering: Försöksverksamhet med övningsskolor

Sedan 2014 pågår en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor för att höja kvaliteten i lärarutbildningen. När den femåriga försöksperioden är slut ska regeringen överväga om övningsskolor ska bli en permanent verksamhet. UKÄ har i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten. I december 2017 lämnade UKÄ en delrapport. Slutrapporten ska UKÄ lämna 2020.

Läs mer om uppdraget om övningsskolor

Samverkan kring dimensionering av högskoleutbildningar

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning. Syftet med regeringsuppdraget är att öka samverkan mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta parter. I uppdraget ingår att samla universitet och högskolor till diskussion om dimensioneringsfrågor. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast 30 april 2018.

Läs mer om uppdraget om dimensionering

Kartläggning av distansutbildning

Kartläggning och analys av distansutbildningsverksamheten vid universitet och högskolor. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2017.

Uppföljning av inaktivitet

UKÄ ska följa upp studenters aktivitet på kurs och har påbörjat en insamling av data för höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Uppdraget ska redovisas senast 22 februari 2018.

Uppföljning: Rekryteringsmål för professorer

Uppföljning och utvärdering av utfallet av rekryteringsmål för professorer perioden 2017-2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020.

Utvärdering av satsning på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

UKÄ ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Utbildningen ges av Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021.