Utvärdering av forskning

UKÄ har i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det omfattar både högre utbildning och forskning. Därmed får vi ett mer sammanhållet system som granskar högskolans hela verksamhet.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Det är det forskningspolitiska målet för regeringens politik.

"Lärosätena äger frågan om forskningskvalitet"

UKÄ:s projektledare Kristina Tegler Jerselius berättar om uppdraget att ta fram ett ramverk för att kvalitetssäkra forskning och vad de kan konstatera så här långt:

Tydlig rollfördelning

Det nya systemet bygger på en tydlig rollfördelning mellan UKÄ och lärosätena:

Universitet och högskolor har ansvaret för kvaliteten i verksamheten och det avser såväl kontroll av kvalitet som kvalitetsutveckling.

UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar genom att granska att lärosätenas kvalitetssystem fungerar på bästa sätt.

Varje lärosäte ska följa kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och forskningsverksamhet. Lärosätena ska också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder när det är nödvändigt.

Kvalitetssäkring, uppföljning och samordning

Hand i hand med det nya regeringsuppdraget om kvalitetssäkring av forskning har UKÄ fått två nya regeringsuppdrag:

  • Uppföljning av de forskningspolitiska målen: UKÄ ska tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla indikatorer för uppföljning av målen för forskningspolitiken.
  • Samordning av uppföljning och utvärdering: UKÄ ska tillsammans med Vetenskapsrådet lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor kan samordnas.

Ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring

UKÄ:s kvalitetssäkring av forskning ska ingå i det befintliga nationella systemet för kvalitetssäkring, som består av följande komponenter:

  • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • Utbildningsutvärderingar
  • Tematiska utvärderingar
  • Examenstillståndsprövningar

Redovisning till regeringen 2018

Den 6 april 2018 ska UKÄ redovisa förslag på övergripande ramar och principer för att kvalitetssäkra forskning till regeringskansliet. Då ska UKÄ också tillsammans med Vetenskapsrådet presentera indikatorer för uppföljning av de forskningspolitiska målen liksom lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar vid universitet och högskolor kan samordnas.

Under 2019 planerar UKÄ att genomföra en pilottestning av granskningsuppdraget.