Pilotutvärdering av lärarutbildningar

I oktober 2016 startade en pilot för att granska kvaliteten på ett urval förskollärar- och grundlärarutbildningar. Resultaten kommer vid årsskiftet 2017/18.

Syftet är att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av komponenterna i det nya nationella systemet för kvalitetssäkring.


Universitet och högskolor som deltar i piloten:

Lärosäte

Utbildning

Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildning

Mälardalens högskola

Förskollärarutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Grundlärarutbildning fritidshem

Umeå universitet

Grundlärarutbildning fritidshem

Karlstads universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Linköpings universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Göteborgs universitet

Grundlärarutbildning åk 4-6

Malmö högskola

Grundlärarutbildning åk 4-6

Vad granskas?

Det är flera olika underlag som granskas:

 • Självvärdering – lärosätet redogör för hur utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna.
 • Självständiga arbeten – ett slumpmässigt urval av studenternas godkända arbeten.
 • Nationell statistik – som visar på studenternas genomströmning på en utbildning.
 • Intervjuer – med företrädare för den granskade utbildningen, lärare och studenter.

Omdömen på en tvågradig skala

Utbildningarna kommer att få omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet.

Om en utbildning blir ifrågasatt i pilotstudien kommer den att utvärderas igen i den ordinarie utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar som startar våren 2018. De utbildningar som håller hög kvalitet kommer inte att granskas igen.

Pilotutvärderingen är klar vid årsskiftet 2017/2018. Därefter kommer metoden att utvärderas och eventuellt justeras inför att ordinarie utbildningsutvärderingar drar igång.

Vägledning

Här finns en vägledning som riktar sig till de lärosäten som kommer att bli utvärderade:

Mall för självvärdering

Bedömargrupper

Det är två oberoende externa bedömargrupper som granskar. UKÄ har anlitat följande personer:

Förskollärarutbildning:

 • Ingegerd Tallberg Broman, professor emeritus i pedagogik vid Malmö högskola (ordförande i bedömargruppen)
 • Ann Quennerstedt, professor i pedagogik vid Örebro universitet
 • Per Edberg, förskollärare, Umeå kommun
 • Madelene Viinikka, studerande på förskollärarutbildningen vid Högskolan Väst.

Grundlärarutbildning:

 • Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna (ordförande i bedömargruppen)
 • Anne-Li Lindgren, professor i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet
 • Andreas Lund, professor, vid Institutt for laererutdanning og skoleforskning, Oslo universitet
 • Gunilla Edström, lärare, Huddinge kommun
 • Mandus Pettersson, studerande på grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet