Utvärderingar 2017

Här finns en lista på de forskarutbildningar som utvärderas just nu. De första utvärderingarna blir klara under hösten 2017.

Utvärdering av forskarutbildningar under 2017

Samtliga forskarutbildningar som lärosätena klassar inom de forskningsämneskoder som angivs i dokumentet ovan ingår i utvärderingarna. I de fall ett lärosäte klassar en utbildning inom två eller flera forskningsämneskoder, varav minst en kod motsvarar något av de forskningsämnen som ska utvärderas, avgör UKÄ i dialog med lärosätet om och i vilken gruppering utbildningen ska ingå i utvärderingen.