Så granskas högre utbildning

Den högre utbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet. 

Vi gör fyra typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. UKÄ har haft ett uppdrag från regeringen att ta fram ett nytt system för kvalitetssäkring.

Den nya modellen har tagits fram i nära dialog med universiteten och högskolorna och kommer att användas under åren 2017-2022.

Nationellt kvalitetssäkringssystem – fyra olika granskningar

Det nationella systemet för kvalitetssäkring består av fyra olika typer av granskningar som vi kallar för komponenter:

Bild som visar de fyra olika komponenterna som ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring.

Aspektområden

Det är fyra aspektområden som står i fokus för granskningarna. Varje aspektområde är även uppdelat på ett antal aspekter. Aspektområdena är:

  • Styrning och organisation
  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Perspektiv

I våra granskningar belyser vi också alltid tre olika perspektiv:

  • Studenters och doktoranders perspektiv. Hur fungerar studentinflytandet i praktiken? Har studenterna och doktoranderna möjlighet att medverka i lärosätets kvalitetsarbete och i utvecklingen av utbildningar?
  • Arbetslivets perspektiv. Är utbildningen användbar på arbetsmarknaden? Ger utbildningen en bra förberedelse för arbetslivet?
  • Jämställdhetsperspektiv. På vilket sätt finns jämställdhet med i processerna på alla nivåer inom lärosätenas organisation?

Bedömningsgrunder

Utifrån aspekterna och perspektiven har vi utformat bedömningsgrunder som måste uppfyllas i granskningarna. För varje typ av granskning finns en vägledning som närmare beskriver bedömningsgrunderna.

Den här modellen används för alla fyra granskningar men ska även kunna vara ett stöd för universiteten och högskolorna i deras interna arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i sina utbildningar.

Gemensamt ansvar

Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).