Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring.

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Därför är lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten självklart viktigt och något som UKÄ granskar.

Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022.

Hur går granskningen till?

Bild som visar hur processen går till för granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Underlag för bedömning

En oberoende bedömargrupp utgår från dessa underlag i sin bedömning:

  • Självvärdering: Lärosätet skriver en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur deras kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt bidrar till både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Lärosätet ska utgå från UKÄ:s bedömningsgrunder.
  • Studentinlaga: Den lokala studentkåren erbjuds att lämna in ett skriftligt underlag där kåren ger sin syn på studentinflytandet i lärosätets arbete med kvalitetssäkring.
  • Intervjuer och platsbesök: Bedömargruppen gör intervjuer både före och under platsbesöket. De intervjuar lärosätets ledning, lärare, studenter och doktorander och ibland även andra personalgrupper eller företrädare för arbetslivet som lärosätet samarbetar med.
  • Fördjupningsområden: För att granska hur lärosätets kvalitetssäkringsarbete fungerar i praktiken kommer bedömarna undersöka ett eller flera fördjupningsområden. Det är de områden som bedömarna i huvudsak kommer att fokusera på vid platsbesöket. Även andra frågor kan dock beröras. Fördjupningsområdena, som är specifika för varje lärosäte, beslutas av UKÄ efter förslag från bedömargruppen. Områdena väljs ut utifrån bland annat lärosätets självvärdering, studentinlagan och intervjun som görs före platsbesöket. Det handlar om att studera kvalitetssäkringsprocesser i faktiska miljöer, till exempel en utbildning, en institution, en fakultet eller andra typer av miljöer som bibliotek eller studenthälsan.
  • Övriga underlag: Det kan röra sig om nationell statistik som belyser lärosätet i ett nationellt perspektiv, till exempel uppgifter som visar hur snabbt studenterna tar examen eller hur snabbt de får jobb efter avslutad utbildning. Det kan också vara underlag från vår juridiska tillsyn, examenstillståndsprövningar eller utbildningsutvärderingar.

Bedömargruppens arbete

Bedömargruppen skriver ett yttrande utifrån bedömningsgrunderna som blir ett underlag för UKÄ:s beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

Ett år på sig att åtgärda brister

De universitet och högskolor som inte blir godkända har ett år på sig att lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder. Om lärosätets kvalitetsarbete fortfarande inte kan godkännas i den uppföljande granskningen kommer vi att göra ytterligare en granskning. Det görs efter en tid som UKÄ och lärosätet i varje enskilt fall kommer överens om. Dessutom kan ett ökat antal utbildningar på lärosätet komma att utvärderas i UKÄ:s utbildningsutvärderingar.

Uppföljning för alla

Även om kvalitetssäkringsarbetet godkänns från början kommer vi att göra uppföljningar för att säkra kvaliteten i ett längre tidsperspektiv. Formerna för denna typ av uppföljning håller just nu på att utarbetas. Det kan till exempel handla om dialogmöten, enkäter och konferenser.