Bedömargrupper

Det är alltid en oberoende extern bedömargrupp som utför UKÄ:s granskningar.

Våra granskningar baserar sig alltid på kollegial bedömning, så kallad peer review. Bedömargrupperna består vanligtvis av:

  • sakkunniga
  • student- eller doktorandrepresentanter
  • företrädare för arbetslivet

Det är UKÄ som sätter samman grupperna efter att lärosätena, Sveriges förenade studentkårer och arbetslivsorganisationer har fått lämna förslag på bedömare.

Bred kompetens

Bedömargruppen ska tillsammans ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma alla aspektområden och perspektiv utifrån de bedömningsgrunder som ingår i granskningen. Bedömarna får inte vara jäviga gentemot de universitet och högskolor som de ska vara med och granska. I deras uppdrag ingår bland annat att delta i möten under hela granskningsprocessen, granska alla bedömningsunderlag, förbereda frågor inför intervjuer och motivera vilket omdöme som ges. Bedömarna förordnas av UKÄ och får ersättning för sitt arbete.

Sakkunniga från andra länder

UKÄ anlitar också internationella bedömare vilket ökar förutsättningarna för att hitta sakkunniga med rätt kompetens och som inte är jäviga, särskilt inom små utbildningsområden. Deras erfarenheter bidrar också med kunskaper och kompetenser som ger en ytterligare dimension till granskningen och kan verka kvalitetsdrivande för den svenska högskolan. En annan fördel med internationella bedömare är att de kan öka kunskapen om svensk högskoleutbildning i andra länder.

Lämnar yttrande till UKÄ

När granskningen är klar lämnar bedömargruppen ett yttrande som UKÄ använder som underlag för att fatta beslut. När det gäller enskilda utbildningsanordnare skickar vi yttrandet till regeringen som fattar beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

Eftersom våra granskningar inte bara ska vara kontrollerande utan också bidra till universitetens och högskolornas kvalitetsutveckling motiverar bedömarna sina bedömningar och ger konkret återkoppling till lärosätena.

Alla yttranden finns i sin helhet i Högskolekollen

Innan en granskning startar genomgår alla bedömare i en bedömargrupp en utbildning som UKÄ anordnar. Där tydliggörs uppdraget och det ingår till exempel moment med intervjuteknik samt orientering i lagar, förordningar och European Standard Guidelines (ESG), som bedömarna har att förhålla sig till.