Universitetskanslersämbetet logotyp
Utbildning och examina
 Skriv ut

Utbildning och examina

All utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De konstnärliga utbildningarna ska vila på motsvarande konstnärliga grund.

Överskådlig bild av högskolesystemet

Högskoleutbildningen ska ge studenterna

 • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

 
Ovanstående mål för högre utbildning regleras framför allt av högskolelagen och högskoleförordningen.

Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Om du vill se hur delarna i högskolesystemet hänger ihop, klicka på bilden nedan.

Illustration över utbildningssystemet

Klicka på bilden för att förstora.

Den här utbildnings- och examensstrukturen infördes den 1 januari 2007 och är ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till resten av Europa genom arbetet i Bolognaprocessen.

Kurser, prov och betyg

All högskoleutbildning bedrivs i form av kurser vid universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare med examensrätt. Kurserna kan vara olika långa, men det vanligaste är att de är 5–20 veckor. Det finns utbildningsprogram som består av bestämda kurser. Studenten kan också själv sätta ihop fristående kurser till en generell examen. Kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig examination.

Studenterna får betyg på de kurser de har gått igenom. De betyg som oftast används är underkänd, godkänd och väl godkänd. Varje universitet eller högskola kan välja att använda ett annat betygssystem. Inom EU har ett system utarbetats som kallas ECTS, European Credit Transfer System, för att lättare kunna jämföra studenters betyg från olika länder. Vissa universitet och högskolor i Sverige har infört en sjugradig betygsskala som är jämförbar med den som används inom ECTS.

Poängsystem

Omfattningen av högskoleutbildning anges enligt ett poängsystem, där ett studieår på heltid under 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng, och en termin på heltid motsvarar 30 högskolepoäng.

För varje kurs bedöms hur stor arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål, och utifrån det bestäms hur många poäng kursen ger. Kursens mål och omfattningen i högskolepoäng anges i den kursplan som högskolorna formulerar för varje kurs. Poäng som tagits före den 1 juli 2007 kan räknas om till högskolepoäng genom att 1 poäng översätts till 1,5 högskolepoäng. Tidigare motsvarade 1 poäng en veckas heltidsstudier.

Examina

Om man har gått igenom en högskoleutbildning och uppfyller de krav som ställs i examensordningen kan man få en akademisk examen. Som bevis på detta kan studenten begära att få ut ett examensbevis från universitetet eller högskolan. Examensbeviset ger information om studiernas omfattning och innehåll. Där framgår också vilken examen det är som avses och vid vilken högskola den har avlagts.

Varje examensbevis ska också följas av en examensbilaga som kallas Diploma Supplement. Examensbilagan innehåller en beskrivning av innehållet i och omfattningen av din svenska examen och det svenska högskolesystemet. Det gör det lättare för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa när de ska bedöma din svenska utbildning; det förenklar både bedömningen av vilken utbildning din svenska utbildning motsvarar och prövningen av om du ska få rätt att utöva ett reglerat yrke. Universitets- och högskolerådet är den myndighet som ansvarar för Diploma Supplement.

Till Universitets- och högskolerådets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre reglerna, har rätt att slutföra sin utbildning och kunna få en examen enligt de äldre reglerna, till och med utgången av juni 2015. Detsamma gäller den som har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen.

Nationell referensram för examina (NQF)

Den nationella referensramen för examina presenterar en översikt av det svenska högskolesystemet.

Dokumentet innehåller en beskrivning av högskolesektorn, utbildnings- och examensstrukturen, antagningsprocessen, kvalitetssäkringsprocessen samt erkännande av utländska examina.

Ladda ner Nationell referensram för examina » PDF

Bilaga 1 i dokumentet visar den svenska examensstrukturen
Bilaga 2 i dokumentet visar examensbeskrivningar för grund- och avancerad nivå

Den engelska versionen av referensramen - NQF (National Qualifications Framework) » PDF

Bakgrunden till den nationella referensramen för examina (NQF)

Inom EU håller man på att ta fram ett gemensamt ramverk som ska göra det enklare att jämföra EU-medborgarnas olika kvalifikationer — både från studier och från arbetslivet. I ramverket ska man samla examina, intyg, certifikat och diplom i ett gemensamt system. Tanken är att underlätta för enskilda EU-medborgare som vill studera eller arbeta utomlands. Även arbetsgivare och utbildningsanordnare kommer att ha nytta av ramverket när de rekryterar personal och tar emot utländska studenter. Alla länder som deltar i arbetet ska ta fram nationella ramverk som ska kopplas till det övergripande europeiska ramverket. Länderna har idag kommit olika långt i arbetet.

Se även:
Den europeiska referensramen för examina »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges ramverk för kvalifikationer - www.seqf.se »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning och examina på grundnivå

Utbildning på grundnivå

Målen med utbildning på grundnivå är att studenterna ska få

 • kunskaper och färdigheter inom utbildningens område
 • förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • förmåga att följa kunskapsutvecklingen
 • förmåga att utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på grundnivå ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna får i gymnasieskolan, eller på motsvarande kunskaper. För att bli antagen till utbildning på grundnivån krävs därför att man har slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Examina på grundnivå
Examina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. Sådana utbildningar avslutas med en yrkesexamen. De examina som finns vid svenska universitet och högskolor anges i högskoleförordningens examensordning.

I UK-ämbetets databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem.

Till databasen för examenstillstånd »

Examensbeskrivningar

Beskrivningar av examina på grundnivå ska bland annat innehålla:

 • det exakta antalet högskolepoäng examen omfattar
 • beskrivningar av förväntade studieresultat vid examen. De ska uttrycka vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en viss examen.

Samtliga examina på grundnivå kräver ett examensarbete.

Generella examina

 • högskoleexamen, 120 hp
 • kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämningen för en generell examen ska bestå av två delar:
1. examen enligt högskoleförordningen eller förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet
2. ett för- eller efterled som lärosätet själv bestämmer och som anger examensinriktning.

Exempel på en generell examen på grundnivå: Filosofie kandidatexamen med huvudämnet litteraturvetenskap.

Konstnärliga examina

 • konstnärlig högskoleexamen, 120 hp
 • konstnärlig kandidatexamen, 180 hp

Yrkesexamina
(*) Ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
(**) Officersexamen ges endast vid Försvarshögskolan.

 • Arbetsterapeutexamen, 180 hp
 • Audionomexamen, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp
 • Brandingenjörsexamen, 210 hp
 • Dietistexamen, 180 hp
 • Djursjukvårdarexamen, 120 hp *
 • Folkhögskollärarexamen, 60 hp
 • Fysioterapeutexamen, 180 hp
 • Förskollärarexamen, 210 hp
 • Hippologexamen, 120 hp *
 • Högskoleingenjörsexamen, 180 hp
 • Landskapsingenjörsexamen, 180 hp *
 • Lantmästarexamen 120 hp *
 • Officersexamen, 180 hp **
 • Optikerexamen, 180 hp
 • Ortopedingenjörsexamen, 180 hp
 • Receptarieexamen, 180 hp
 • Röntgensjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjöingenjörsexamen, 180 hp
 • Sjökaptensexamen, 180 hp
 • Skogsmästarexamen, 180 hp *
 • Skogsteknikerexamen, 120 hp *
 • Socionomexamen, 210 hp
 • Studie- och yrkesvägledarexamen, 180 hp
 • Tandhygienistexamen, 120 hp
 • Tandteknikerexamen, 180 hp
 • Trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp *
 • Yrkeslärarexamen, 90 hp

Utbildning och examina på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. Utbildning på avancerad nivå ska ge studenterna:

 • fördjupade kunskaper
 • ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar för att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utvecklad förmåga och förutsättningar att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utvecklad förmåga och förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat arbete.

Examina på avancerad nivå

Examina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. Sådana utbildningar avslutas med en yrkesexamen.

På avancerad nivå finns liksom på grundnivån två generella examina, magisterexamen på 60 högskolepoäng och masterexamen på 120 högskolepoäng. Det finns motsvarande konstnärliga examina. Därutöver finns yrkesexamina, som kan omfatta 60–330 högskolepoäng. I UKÄ:s databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem.

Till databasen för examenstillstånd »

Examensbeskrivningar

Beskrivningar av examina på avancerad nivå ska bland annat innehålla:

 • det exakta antalet högskolepoäng examen omfattar
 • beskrivningar av förväntade studieresultat vid examen. De ska uttrycka vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en viss examen.

Samtliga examina på avancerad nivå kräver ett examensarbete.

Generella examina

magisterexamen, 60 hp
masterexamen, 120 hp

Konstnärliga examina

konstnärlig magisterexamen, 60 hp
konstnärlig masterexamen, 120 hp

Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.

Yrkesexamina

(*) Ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 • Agronomexamen, 270 hp *
 • Apotekarexamen, 300 hp
 • Arkitektexamen, 300 hp
 • Barnmorskeexamen, 90 hp (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)
 • Civilekonomexamen, 240 hp
 • Civilingenjörsexamen, 300 hp
 • Grundlärarexamen, 240 hp
 • Hortonomexamen, 300 hp *
 • Juristexamen, 270 hp
 • Jägmästarexamen, 300 hp *
 • Landskapsarkitektexamen, 300 hp *
 • Logopedexamen, 240 hp
 • Läkarexamen, 330 hp
 • Psykologexamen, 300 hp
 • Psykoterapeutexamen, 90 hp (kräver psykologexamen, läkarexamen med viss specialisering, socionomexamen eller motsvarande)
 • Sjukhusfysikerexamen, 300 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen, 60 hp/75 hp för inriktning mot distriktssköterska (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)
 • Speciallärarexamen, 90 hp (kräver lärarexamen med viss inriktning)
 • Specialpedagogexamen, 90 hp (kräver lärarexamen)
 • Tandläkarexamen, 300 hp
 • Veterinärexamen, 330 hp *
 • Ämneslärarexamen 270/300/330 hp

Utbildning och examina på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Utöver de generella målen för högre utbildning, grundnivå och avancerad nivå, ska utbildning på forskarnivån även utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete, som ska utgöra minst hälften av examens omfattning.

Universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen för utbildning på forskarnivå. De högskolor som får tillstånd av UKÄ till examen på forskarnivå inom ett visst område har rätt att ge examen inom detta område. När forskarutbildning ges vid högskolor utan examenstillstånd på forskarnivå är doktoranderna antagna vid och examineras vid ett annat lärosäte, som har examenstillstånd för utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå kan också bedrivas vid så kallade forskarskolor.

Examina på forskarnivå

Det finns två examina inom forskarutbildningen:

Licentiatexamen omfattar två års heltidsstudier, 120 högskolepoäng. En vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng ingår i examen.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Den omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng. Utbildningen omfattar kurser och en avhandling om minst 120 högskolepoäng. Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation.

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) eller har antagits till en sådan utbildning, men fått anstånd med att påbörja utbildningen efter ovanstående datum, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

Mer information utbildning på forskarnivå hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu:

Läs mer om forskarutbildning på studera.nu »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen