Hur ser verksamheten ut?

Det finns cirka 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i Sverige. Högskolan är med sina drygt 75 000 anställda den största statliga verksamheten.

Högskolan ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet enligt högskolelagen (1992:1434). Högskolan ska också utföra forskning samt utvecklingsarbete.

Cirka 400 000 studenter studerar på hel- eller deltid. År 2015 omsatte högskolan 67 miljarder kronor, vilket står för 1,6 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Forskning stor del

Merparten av den offentligt finansierade forskningen i Sverige bedrivs inom högskolan och det medför att över hälften av lärosätenas verksamhet mätt i pengar består av forskning och utbildning på forskarnivå.

Läs mer om forskning

Samverkan

Högskolan ska samverka med det omgivande samhället, allmänheten, näringslivet, offentlig sektor och olika organisationer. Samverkan ska prägla hela verksamheten.

Samverkan kan handla om:

  • verksamhetsförlagda inslag i utbildningen
  • att undervisning och forskning behandlar frågor som är relevanta för samhället
  • att anordna arbetsmarknadsdagar
  • att popularisera forskning och verka för att forskningsresultat kommer till nytta
  • erbjuda uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Ökad demokrati

Verksamheten vid universitet och högskolor ska kunna bidra till ökad demokrati, kunskapsutveckling, tillväxt och bättre utbildning.

Jämställdhet

Högskolan ska främja jämställdhet och bredda rekryteringen av studenter. Alla lärosäten har fått ett uppdrag från regeringen att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all deras verksamhet. Utvecklingsprogrammet heter Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).