Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Så styrs högskolesektorn

I Sverige är det riksdag och regering som har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Det är riksdag och regering som bestämmer vilka regler, mål och riktlinjer som ska gälla inom högskoleområdet.

Utbildningsdepartementet har ansvaret

Inom regeringen är områdena utbildning och forskning samlade under Utbildningsdepartementet, som ansvarar för allt som rör utbildning och forskning, med andra ord barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola, forskning, studiestöd och ungdomsfrågor. Under Utbildningsdepartementet lyder samtliga universitet och högskolor utom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som lyder under Jordbruksdepartementet. Även övriga myndigheter inom utbildningsområdet lyder under Utbildningsdepartementet.

Till Utbildningsdepartementets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regering och riksdag beslutar över högskolesektorn

Klicka på bilden för att förstora.

Förkortningar i bilden:

 • CSN – Centrala studiestödsnämnden
 • HAN – Högskolans avskiljandenämnd
 • SI – Svenska Institutet
 • VR – Vetenskapsrådet
 • UHR – Universitets- och högskolerådet
 • UKÄ – Universitetskanslersämbetet
 • ÖKS – Överklagandenämnden för studiestöd
 • ÖNH – Överklagandenämnden för högskolan

Riksdagen beslutar om lagar och anslag

Riksdagen fattar de flesta beslut som rör högskolor, exempelvis vilka statliga högskolor som ska finnas och om inrättandet av nya högskolor, de lagar som finns på högskoleområdet (till exempel högskolelagen och lagen om tillstånd att utfärda vissa examina), principerna för tilldelning av resurser till grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning och hur stora de årliga anslagen till universitet, högskolor, myndigheter och forskningsråd ska vara.

Till riksdagens webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens beslut styr myndigheternas verksamhet

Regeringen beslutar om myndigheternas instruktioner. Instruktionerna styr myndigheternas verksamheter. En gång per år utfärdar regeringen ett regleringsbrev för varje myndighet. I regleringsbreven anges mål och inriktning för myndighetens verksamhet. Regeringen beslutar också om förordningar på högskoleområdet, till exempel högskoleförordningen och förordningen om redovisning av studier, examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare (efter prövning av UKÄ), avtal med enskilda utbildningsanordnare, utnämning av myndigheternas styrelseordförande och majoriteten av de övriga ledamöterna i styrelserna, utnämning av rektorer och storleken på rektorernas lön, en högskola ska få bli universitet (efter prövning av UKÄ).

Den svenska regeringen fattar kollektiva beslut. Utbildningsministern presenterar de ärenden som rör utbildningsområdet och ger förslag till beslut, men besluten fattas av alla närvarande statsråd.

Till regeringens webbplats »länk till annan webbplats

Myndigheter inom högskoleområdet

Det finns ett flertal myndigheter som verkar inom högskolesektorn med ansvar för olika områden:

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetet ansvarar för:

 • kvalitetsutvärdering av högre utbildning samt examenstillsåndsprövning,
 • juridisk tillsyn av högre utbildning,
 • uppföljning, analys och omvärldsbevakning av frågor inom myndighetens ansvarsområde.

Denna verksamhet bedrevs tidigare av den numera nedlagda myndigheten Högskoleverket.

Läs mer om vår verksamhet »

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet ansvarar för:

 • antagningsregler och antagning till högskola,
 • högskoleprovet och information om högskolestudier,
 • bedömning av utländsk utbildning,
 • information om och stöd för internationellt samarbete och utbyten inom hela utbildningsområdet,
 • nordisk och europeisk utbytestjänstgöring för statstjänstemän samt utbildning inför EU:s uttagningsprov,
 • motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt främja breddad rekrytering.

Till Universitets- och högskolerådets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

CSN administrerar studiemedel och övriga studiestöd.

Till CSN:s webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolans avskiljandenämnd (HAN)

Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.

Till HAN:s webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsrådet Formas

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Till Formas webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Till Fortes webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska institutet (SI)

Svenska institutet har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

Till Svenska institutets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor ska bedriva utbildning och forskning samt samverka med det omgivande samhället. Följ länken nedan för en lista med adresser till universiteten och högskolorna i Sverige.

Adresser till universitet och högskolor »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet har nationellt ansvar för att bidra till att utveckla svensk grundforskning så att den uppnår en stark ställning internationellt. Vetenskapsrådet ansvarar för forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

Till Vetenskapsrådets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinnova

Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Till Vinnovas webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

Överklagandenämnden för högskolan prövar överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.

Till ÖNH:s webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklagandenämnden för studiestöd

Överklagandenämnden för studiestöd prövar överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut.

Till Överklagandenämnden för studiestöd »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen